Home

Medsalgsrett

Les artikkelen her (www.forretningsjuridisk.no): Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along) Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her. Våre vilkår kan leses her Medsalgsrett (drag along) Medsalgsrett er et begrep som ofte benyttes i aksjonæravtaler. Det beskriver situasjonen når en eller flere aksjonærer vil selge aksjer. Medsalgsretten gir de øvrige aksjonærene en rett til å sette som betingelse at deres aksjer skal selges til samme kjøper, og da normalt også på tilsvarende vilkår Medsalgsrett (tag-along) I tillegg til medsalgsplikten så bør du også vurdere om du ønsker en tekst som håndterer medsalgsretten (engelsk: tag-along). Hva skjer for minoritetseierne dersom noen samlet kjøper mer enn 50 % av aksjene i selskapet? Her kan du for eksempel gi resterende aksjonærer medsalgsrett som fordeles proratarisk

 1. Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along) Ukens Tips: Vedtekter eller aksjonæravtale? VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET ppt laste ned. Fem tips for oppstartsselskaper - formue.no
 2. Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along) Dersom et unotert aksjeselskap har flere aksjonærer og selskapet kan være attraktivt for salg til én ny eier, er aksjonærene ofte tjent med å avtale at det skal gjelde en medsalgsrett og/eller en medsalgsplikt. 09.12.2015
 3. Medsalgsrett og -plikt. Hvis Per og Pål bestemmer seg for å selge halvparten av aksjene sine, er det ofte interessant for Espen å gjøre det samme. Medsalgsrett kan reguleres i avtalen og gir hver aksjonær en rett til å selge en forholdsmessig del av sine aksjer på tilsvarende vilkår som de andre
 4. sjonsmulighet på, er å gi en medsalgsrett dersom hovedaksjonæren vil selge sine aksjer. Dette er en vanlig regulering i aksjonæravtaler, og uansett et naturlig motstykke til medsalgsplikten som nevnt tidligere. Under alle omstendigheter bør det settes som vilkår for medeierskapet at den ansatte tar del i selskapets aksjonærav-tale
 5. § 1-1. Lovens virkeområde (1) Denne loven gjelder aksjeselskaper. (2) Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov
 6. Kort om loven: Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper (AS). For allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder allmennaksjeloven. Et aksjeselskap er en selskapsform hvor eierne ikke er personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser eller gjeld

Medsalgsrett (Tag along) og medsalgsplikt (Drag along) Medsalgsrett ( Tag along ) og Medsalgsplikt ( Drag along ) er to klausuler som ofte dukker opp i aksjonæravtaler. Medsalgsrett ( Tag along ) gir en aksjeeier rett til å henge seg på avtaler som de andre aksjeeierne inngår om salg av sine aksjer Det er typisk bestemmelser om forkjøpsrett, medsalgsrett, styresammensetning, betingelser for aksjonærenes plikt til å selge sine eller kjøpe andre aksjer i selskapet, og ikke minst hvordan aksjene skal verdsettes Denne loven gjelder aksjeselskaper. Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe ann.. Fordelen med å vedtektsfeste sentrale rettigheter og plikter for aksjonærene, som for eksempel forkjøpsrett, medsalgsrett og medsalgsplikt, vil være at bestemmelsene da uten videre er bindende for nye aksjonærer i selskapet uten at de må tiltre disse Visste du at Når du starter AS på Starte-AS.no får du med det populære fakturaprogrammet til Conta.Der kan du lage fakturaer helt gratis I en rekke norske aksjeselskaper er det inngått aksjonæravtaler i tilknytning til aksjeselskapets virksomhet. Avtalene spenner vidt i innhold, og omhandler alt fra fordeling av styreverv til bestemmelser om selskapets stiftelse og organisering. Aksjonæravtalene er gjerne utformet med tanke på å sikre aksjonærenes rettigheter i selskapet i tillegg til å sikre en mest mulig effektiv og.

Overdragelse av aksjer i et aksjonærfellesska

medsalgsrett. Vedtektsfestede samtykkeregler er bare en type omsetningsbegrensning for aksjer i norsk rett. For å gjøre et dypdykk i aksjelovens preseptoriske karakter, er det hensiktsmessig å avgrense oppgaven slik at den omfatter en type !!!!! 3 Uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling. Aksjonæravtalen har typisk bestemmelser om forkjøpsrett, medsalgsrett, styresammensetning, betingelser for aksjonærenes plikt til å selge sine aksjer i selskapet (trigger) mv. Aksjonæravtalen er en privatrettslig avtale som bare er bindende for aksjonærene som har tiltrådt den, og den vil derfor ikke være bindende for nye aksjonærer uten tiltredelse Medsalgsrett. Det kan være ønskelig å avtale at hvis en aksjonær selger (noen av) sine aksjer, skal øvrige aksjonærer ha rett til å selge sine aksjer til samme pris. En aksjonær kan da få en rett til å selge en forholdsmessig andel av sine aksjer til samme pris som den andre aksjonæren har fremforhandlet med en kjøper. Partene må. «Medsalgsrett» / «tag along-klausul» eller «medsalgsplikt» / «drag along-klausul»: Mindre eierandeler kan ofte være atskillig vanskeligere å selge til en høy pris enn salg av en majoritetsandel eller kanskje alle aksjene Bestemmelse om hva som skjer ved oppkjøp, helt eller delvis; medsalgsrett (hvis en aksjonær med mange aksjer får et tilbud om å selge, skal de øvrige aksjonærer ha rett til å selge sine aksjer på samme vilkår). Medsalgsplikt (hvis man får et godt tilbud på å selge aksjer må alle selge sine aksjer

Gründere går ofte i denne fellen D

Aksjer som incentiv i arbeidsforhold. Bruk av aksjer som incentiv i arbeidsforhold reiser en rekke problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på Formålet med bestemmelser om medsalgsrett (tag along) og medsalgsplikt (drag along) i en aksjonæravtale er å sikre aksjonærene en mulighet til å selge sine aksjer til en akseptabel pris. En fremtidig kjøper av aksjene/selskapet er ofte villig til å betale en kontrollpremie for å få overta ønsket kontroll i selskapet

Medsalgsrett. Motstykket til medsalgsplikt er medsalgsrett. Dersom majoriteten selger sine aksjer, kan du som mindretallsaksjonær kreve å få selge også dine aksjer til samme kjøper. Dermed sikrer du deg mot å bli værende igjen i et selskap, mens de andre aksjeeierne får solgt seg ut Å skrive en god aksjonæravtale krever inngående kjennskap til kontraktsrettslige regler, aksjelovens regler, regnskapslovens regler og ikke minst hvordan ulike avtalebestemmelser vil slå ut rettslig og kommersielt i kombinasjon med gjeldende regelverk for det selskapet og aksjonærene aksjonæravtalen gjelder Beskrivelse Eksempel på aksjonæravtale. Unngå framtidige konflikter som aksjonær. Lag regler for hvordan aksjonærer skal forholde seg til hverandre.. Aksjonæravtalen skal regulere forholdet mellom aksjeeiere, og kan f.eks si noe om fordeling av styreplasser, omsetning av aksjer for aksjonærene, utbytte og håndtering av konflikter.. Aksjonæravtaler er ikke offentlig, men en.

Medsalgsrett og -plikt har det felles trekk at retten/plikten inntrer når en eller flere aksjonærer selger aksjer. Medsalgsretten gir de øvrige aksjonærene en rett til å sette som betingelse at deres aksjer skal selges til samme kjøper, og da normalt også på tilsvarende vilkår Aksjonæravtale er som navnet tilsier en avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. Avtalen kan regulere en rekke forskjellige forhold, men det er vanlig å behandle spørsmål som hvordan selskapet skal ledes, hvordan styret skal settes sammen, spesielle flertallskrav for enkelte beslutninger, utbyttepolitikk, regler rundt salg og kjøp av aksjer, forkjøpsrett, medsalgsrett/plikt. - Dette kan være vedtekter om forkjøpsrett, salgsforbud eller medsalgsrett for B-aksjene om A-aksjer blir solgt, slik at arvinger med B-aksjer tilgodeses ved et senere salg av bedriften, sier advokaten. Har du allerede gjennomført generasjonsskifte, og beholdt for mye av rettighetene selv, må du endre dette før arveavgiften komme En medsalgsrett vil dermed kunne nøytralisere eventuelle incentiver for en aksjonær til å kapitalisere på slik overprising av tjenestene ved å selge aksjene til en som ikke er bruker av tjenestene. Oslo, 10. oktober 2000. Jan B. Jansen. Publisert 8. februar 2001 10:27. Skriv ut. Alle tema Starter flere selskap sammen, er det mye å tenke på. Det er også viktig å tenke på fremtiden, når det enten går veldig bra eller ikke går i det hele tatt. En aksjonæravtale setter rammer for hvordan aksjonærene skal forholde seg til hverandre. Her får du en enkel innføring

10 MEDSALGSRETT 10 10.1 Medsalgsrett 10 10.2 Forberedelse til salg 10 10.3 Salg hvis Medsalgsretten er utøvet 10 10.4 Salg hvis Medsalgsretten ikke er utøvet 10 10.5 Virkning av brudd på Medsalgsretten 10 11 NYE AKSJEEIERE 11 12 KONKURRANSEFORBUD 11 13 MISLIGHOLD 12 13.1 Vesentlig mislighold 1 Medsalgsrett og -plikt: skal aksjonæren være forpliktet eller berettiget til å selge sine aksjer dersom en nærmere angitt andel av selskapets øvrige aksjer overdras; Exit: skal det foreligge mekanismer som regulerer aksjonærs mulighet til å kreve sine aksjer innløst Ved beregningen av 50% andelen til [name] skal de Aksjer [name] eier regnes med. Videre utløses ikke medsalgsrett dersom en av Partene ønsker å overføre Aksjene sine til et selskap som eies 100% av denne Part, jf. punkt 5.2.2, ovenfor siste setning.

Medsalgsrett - epilepsy

Slike avtaler kan blant annet regulere lønnsbegrensninger for å hindre utsulting, omsetningsbegrensninger for å hindre at andre kommer inn, medsalgsrett og hvordan aksjer skifter eiere. For eksempel kan en aksjonæravtale kreve at andre selger hvis et godt tilbud kommer inn - Slike avtaler kan blant annet regulere lønnsbegrensninger for å hindre utsulting, omsetningsbegrensninger for å hindre at andre kommer inn, medsalgsrett og hvordan aksjer skifter eiere. For eksempel kan en aksjonæravtale kreve at andre selger hvis et godt tilbud kommer inn, sa Bergo-Eriksen. - Ikke gjør som Donal

Ulike selskapsrettslige problemstillinger: Forkjøpsrett, tilbakekjøpsrett, krav til samtykke fra styret ved overgang av aksje, utløsning av aksjonær, oppløsning av selskap, medsalgsrett og medsalgsplikt, utbytte / utsulting, kapitalforhøyelse eller nedsettelse, avvikling, mv Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale

Sørg for å avklare relevante forhold i ulike dokumenter. Eksempelvis kan en aksjonæravtale være nyttig, bruk av ulike aksjeklasser er mulig og det er lurt å se på medsalgsrett og -plikt. Planlegg for kommunikasjon og samhandling med mange. Underveis i emisjonen bør det vurderes å kommunisere godt med både tegnere og potensielle investorer Ved stiftelse av et aksjeselskap, vil vanligvis aksjonærene være enige om det meste. Det kan imidlertid ofte oppstå situasjoner i løpet av aksjeselskapets levetid hvor dette ikke vil være tilfellet. En aksjonæravtale er en mulighet for aksjonærene til å avtale en del momenter i forkant. Et typisk eksempel vil være hva som skal skje hvis en aksjonær ønsker å selge hele eller deler. Dersom man planlegger å selge selskapet på et fremtidig tidspunkt, så vil en aksjonæravtale hvor man regulerer medsalgsrett og/eller medsalgsplikt kunne være gunstig og vurdere. I selskaper hvor aksjonærene også er ansatt bør man være særlig påpasselig med å vurdere forskjellige scenarioer som kan påvirke privatøkonomien

Forretningsjuridisk

 1. Kjøps- og salgsrett av aksjene. Eksisterende aksjonærer vil som regel ha forkjøpsrett når nye eller gamle aksjer selges. I tillegg er det vanlig med medsalgsrett - retten til å selge når noen andre selger. Samt medsalgsplikt - salgsplikt når andre selger. Konkurranseklausuler
 2. 3.2.3 Medsalgsrett Dersom en kommune har til hensikt å selge eller overdra sine Eksisterende Aksjer, enten direkte eller indirekte gjennom avhendelse av aksjer/andeler i et selskap som på sin side (enten direkte eller indirekte) eier vedkommende aksjonærs aksjer i NTE,.
 3. Aksjonæravtalene inneholder klausuler om forkjøpsrett og medsalgsrett. Siden selskapet ikke er børsnotert og de fem største aksjonærene til sammen eier 99,6 prosent av aksjene, har det vært lite handel med aksjene
 4. Det kan også være nyttig å innta bestemmelser om medsalgsrett og medsalgsplikt, noe som vil gi aksjonærene rett til å selge en forholdsmessig del av aksjene. Andre forhold som kan være relevant å ha i en aksjonæravtale: • Rett drive konkurrerende virksomhet • Forbud mot å selge aksjene i oppstartsfasen • Taushetsplik

Hvordan skriver du en god aksjonæravtale? Firmanytt

Aksjonæravtaler Aksjonæravtaler supplerer aksjelov og vedtekter i et aksjeselskap, og regulerer forholdet mellom aksjonærene innbyrdes. Avtalene er skreddersøm som bør tilpasses i de enkelte tilfeller der man ønsker å regulere for eksempel styrerepresentasjon, flertallskrav i styre og generalforsamling, selskapets virksomhet og forretningsmessige formål, forkjøpsrett. forkjøpsrett, utløsning, medsalgsrett og medsalgsplikt, se artikkelen med tittelen «Overdragelse av aksjer i et aksjonærfelleskap» på www.tekna.no. Emisjon Aksjelovenes hovedregel ved emisjon er fortrinnsrettsemisjoner, hvor aksjonærene får en fortrinnsrett til å tegne seg i emisjonen. Med mindre annet e Halden kommune benytter sin medsalgsrett, og selger sine 20% av aksjene i Halden utvikling. Salgsummen settes av i disposisjonsfondet. Ved voteringen ble kommunedirektørens innstilling satt opp mot forslaget fra Johansen. Forslaget fra Johansen fikk 9 stemmer (MDG, R, SV, V) og falt Østlendingen-aksjonær Odd Reidar Øie saksøkte sin gamle partner Terje Austad, etter at han solgte sine Ø-aksjer til Edda Media. Tingretten mener Austad brøt avtalen, men pålegger ham ikke noe erstatningskrav overfor Øie BAHR inviterer til en seminarrekke om selskapsrett og transaksjoner. Seminarene passer for både advokater og ikke-advokater. Tema for andre seminar i rekken er: Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres? Foredraget behandler hva man bør tenke på når en aksjonæravtale lages og hver av partene skal sikres en god exit, [

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

 1. MEDSALGSRETT/-PLIKT 8.1 Koordinert Exit 8.1.1 Partene er enige om at en realisering av investeringen i Selskapet fortrinnsvis skal skje gjennom en koordinert Exit, som naturlig vil være ledet av enten styret eller Parter som utgjør majoriteten av aksjene i Selskapet
 2. medsalgsrett og tilbudsplikt. Eidsiva Energi AS . Vedtatt Generalforsamlingen 9. mai 2019 . Selskapet må iaktta gjeldende konsesjonslovgivning ved overdragelse av aksjer i selskapet og i datterselskaper. For detaljert informasjon om bestemmelser av betydning for omsetning av aksjer vises ti
 3. ering av samarbeid, hvor partene gir forseglede bud om hva de er villig til å selge sin del av aksjene for. Den som har det høyeste forseglede budet vinner,.

medsalgsplikt og/eller medsalgsrett for øvrige aksjonærer dersom en aksjonær ønsker å selge sine aksjer til utenforstående forholdet til nye aksjonærer plikt til å etterleve aksjonæravtalen, herunder plikt til å stemme i styre og på generalforsamling i tråd med aksjonæravtalens bestemmelse Medsalgsrett. Dersom en Kommune har til hensikt å selge eller overdra sine Eksisterende Aksjer, enten direkte eller indirekte gjennom avhendelse av aksjer/andeler i et selskap som på sin side (enten direkte eller indirekte) eier vedkommende aksjonærs aksjer i NTE,. Redaktøren opplyser at aksjonæravtalen inneholdt en såkalt medsalgsrett, så de ansatte kunne velge å selge aksjer til samme pris som Waatland tilbød TU. - Kan salget ses som noe signal fra de ansattes side? - Jeg tror hovedsignalet er at den ene har kjøpt stort hus med de utgifter som hører til dét,. Aksjonæravtaler med medsalgsrett og medsalgsplikt, bestemmelser om kapitalinnhenting og verdivurdering, samt forpliktelser til å stemme i tråd med aksjonæravtalen på generalforsamlingen, kan. Vedtak i Snillfjord kommunestyre vedr. medsalgsrett i TrønderEnergi AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Formannskapet 27.11.2017: EPHORTETYD Tilbake. Utvalg. eInnsyn Versjon:5.4.3.

De finnes mange ulike strategier vi kan velge å benytte oss av for å få til et generasjonsskifte. De tre vanligste generasjonsskifte strategiene idag er antagelig disse tre som er hentet fra: lynx.law for å gjøre denne gjennomgangen av generasjonsskifte komplett (se kilden under) (Medsalgsrett). (ii) De(n) Selgende Aksjonær(er) skal gi skriftlig melding til de øvrige aksjonærer i selskapet og til selskapets styre om enhver ønsket aksjeoverdragelse som utløser Medsalgsrett (Medsalgsvarselet). Medsalgsvarselet skal minst omfatte (i) navn og adresse til den foreslåtte erverver, (ii) antall aksjer so

På frokostseminaret ser vi nærmere på de ulike incentivmodeller og belyser skattemessige problemstillinger knyttet til disse. Vi ser også på aksjonæravtaler - hva du bør vurdere og regulere når du utformer en aksjonæravtale (styringsmekanismer, utbyttepolitikk, forholdet til vedtekter, medsalgsrett og medsalgsplikt, utløsning m.m. Når driftige personer går sammen om å starte næringsvirksomhet, så er det gjerne solskinn og blå himmel. Fokus er på å skape forretning og da kreves mye optimisme Det kan også være nyttig å innta bestemmelser om medsalgsrett og medsalgsplikt, noe som vil gi rett til å selge en forholdsmessig del av aksjene. Andre forhold som kan være relevant å ha i en aksjonæravtale: • Rett drive konkurrerende virksomhet • Forbud mot å selge aksjene i oppstartsfasen • Taushetsplikt • Arvingers rettighete

Campbell & Co Campbell & C

En rekke selskaper bør ha på plass en avtale mellom aksjonærene som regulerer forholdet mellom partene. En aksjonæravtale kan være aktuelt både for oppstartsselskaper eller for etablerte selskaper som har, eller er i ferd med å få, flere eiere Klausuler om medsalgsrett og medsalgsplikt (såkalt Tag-along- og Drag-along-klausuler) ved salg av større aksjeposter i selskapet; Kjøpsopsjoner som berettiger andre parter å kjøpe når bestemte vilkår er oppfylt; Binding av økonomiske rettigheter, typisk ved bindinger av aksjonærenes stemmerett Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

medsalgsrett i henhold til dette punkt, må gjennomføre slikt s alg innen 30 dager etter utløpet av de øvrige kommuners frist for å gjøre medsalgsrett gjeldende, har gitt beskjed om at medsalgsretten ikke benyttes. Salg av aksjer etter denne frist betinger at det gis nytt tilbud til de andre partene i henhold til dette punkt Sector Alarm-selskapet Avarn Security i Sverige og Finland overtas trolig av Nokas. Kjøpet finansieres i så fall med blant annet et betydelig antall Nokas-aksjer. Godkjennes handelen blir Nokas nest største sikkerhetsselskap også i våre to naboland I en aksjonæravtale kan det også avtales en medsalgsrett. Det innebærer at dersom en aksjonær får tilbud om å selge sine aksjer, vil også de øvrige ha rett til å selge, en forholdsmessig andel av sine aksjer. På den måten kan man sikre at alle aksjonærene får ta del i et eventuelt godt tilbud medsalgsrett i henhold til dette punkt, må gjennomføre slikt salg innen 30 dager etter utløpet av de øvrige kommuners frist for å gjøre medsalgsrett gjeldende, har gitt beskjed om at medsalgsretten ikke benyttes. Salg av aksjer etter denne frist betinger at det gis nytt tilbud til de andre partene i henhold til dette punkt

Hva er best, vedtekter eller aksjonæravtale? - Langseth

Magasinet for næringseiendomsbransjen. Alt for dig som lever næringseiendom INNFØRING I AKSJONÆRAVTALER 7 juridiske etterutdanningstimer for advokater Torsdag, 23. april 2020 - 9.00 til 16.00 Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo Pris: Kr. 4.950,- KLIKK HER FOR PÅMELDING Underviser: Steven William Tilley, advokat, Advokatfirmaet Frøysaa.. Medsalgsrett; Rådgivere som bidrar med stiftelse av selskapet, har en viktig rolle å spille her. Sørg for å ta kontakt i god tid om du ønsker slik rådgivning! Kilde: Sticos.no . Våre siste poster. Ledig stilling som Landbruksrådgiver hos Vekstra Ringsaker SA TV 2 eies i dag med like store andeler av Egmont og A-pressen gjennomAETV, begge selskapene har forkjøpsrett på aksjene og medsalgsrett på aksjene. Reklame Landsoversikt: Dette bør du ha i. Medsalgsrett og medsalgsplikt inntrer når en aksjonær (eller flere aksjonærer) i selskapet selger aksjer. Medsalgsretten (Tag-along) i sin enkle form gir da de øvrige aksjonærer (hvis det er flere) rett til å selge sine aksjer til kjøperen, ofte på tilsvarende vilkår

c) Det er ikke medsalgsrett ved A-aksjonærens samlede realisasjon av aksjer. Men medsalgsplikt. Sekretariatet viser til at innløsningspris/ salgspris skulle fastsettes på samme måte som tegningskurs dvs. til andel bokført egenkapital Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along) Les artikkelen her (www.forretningsjuridisk.no): Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along) 23.12.2015. Passivitet - tap av rettigheter og krav ved passivitet oppfylles («salgstrigger»), medsalgsrett og medsalgsplikt. For å ha kontroll med eiersammensetningen, avtales også noen ganger samtykkekrav, kjøpsrett, forkjøpsrett og avklaringsrett. I tillegg oppstilles normalt krav om tiltredelse av aksjonæravtale ved aksjeoverføringer. Samarbeidsform Side 3 / -Medsalgsrett -Salgsplikt 13 . DE FLESTE EIERE SITTER FOR LENGE •Hver dag gjør du et ubevisst valg ved ikke å selge virksomheten. •Er det åpenbart at riktig tid for salg er den dagen du ikke «orker» mer? •Er riktig tid for salg den dagen banken sier stopp Medsalgsrett (tag-along) I tillegg til medsalgsplikten så bør dere også vurdere om dere ønsker en tekst som håndterer medsalgsretten (engelsk: tag-along). Hva skjer for minoritetseierne dersom noen samlet kjøper mer enn 50 % av aksjene i selskapet? Her kan dere for eksempel gi resterende aksjonærer medsalgsrett som fordeles proratarisk

aksjonæravtale, og aksjonærene sikres medsalgsrett ved evt. salg, jf. Anbefalingen punkt 2.2 og Vedlegg 1 punkt 2.6.3 Vurdering Rådmannsgruppen har i samråd med de eksterne rådgivere utarbeidet en anbefaling til felles eierstrategi for eierkommunene i Helgeland Kraft AS. Ikke alle rådmennene er enige i all Et utviklingsprosjekt kan ofte være naturlig å gjennomføre som et samarbeid mellom flere parter. Grunner til dette kan være at en tomt eller et reguleringsfelt er eid av flere eiere, tomteeiers ønske om å redusere utviklingsrisiko/sikre deler av tomtegevinsten, behov for å knytte til seg samarbeidspartnere som tilfører prosjektet kapital og/eller eiendomskompetanse osv •Medsalgsrett •Medsalgsplikt side 11 . Eksempler på forhold som er hensiktsmessig å regulere i en aksjonæravtale (fortsettelse) • Forvaltningsrettighetene (fortsettelse) •Om aksjene skal være aksjonærenes særeie •Konkurranseklausuler •Pensjonering •Permisjoner •Bruk av voldgif medsalgsrett og tilbudsplikt. Eidsiva Energi AS Vedtatt Generalforsamlingen 4. mai 2017 Selskapet må iaktta gjeldende konsesjonslovgivning ved overdragelse av aksjer i selskapet og i datterselskaper. For detaljert informasjon om bestemmelser av betydning for omsetning av aksjer vises til Aksjonæravtalen.

Aksjonæravtalene inneholder klausuler om forkjøpsrett og medsalgsrett. Siden selskapet ikke er børsnotert og de seks største aksjonærene til sammen eier 99,6 prosent av aksjene, er det lite handel med aksjene være bestemmelser om tilbudsplikt, medsalgsrett og/eller medsalgsplikt.13 Videre kan omsetteligheten av aksjer begrenses i aksjonæravtaler. 7 Andenæs (2016) s. 176. 8 Aksjeloven §§ 4-16 flg., allmennaksjeloven §§ 4-16 flg. 9 Andenæs (2016) s. 204. 10 Andenæs (2016) s. 198

Rettigheter for medsalgsrett og medsalgsplikt er for eksempel viktig å tenke over, understreker AssiStep-gründeren. − Det er også lurt å sette et minimumsbeløp. Vi satt 5000 kroner. Blir summene for lave, blir det for store kostnader å administrere. Velg ut de riktige investorene år; medsalgsrett og medsalgsplikt (drag and tag along clause) • Private investorer, Family offices • Co-investerer ofte sammen med ledelsen og nøkkelansatte • Den nye eierens bakgrunn og kompetanse er avgjørende for hvor aktivt eieren ønsker å bidra • Finansinstitusjoner • Er normalt ikke involvert i drifte

Aksjeloven - regjeringen

118699- 1911 / 170217_eierstrategi_raadmannsgruppen AN B E F ALI N G TI L F E L L ES EI E RS T RAT E GI F O R H E L G E L AN D K RAF T AS Rådmannsgruppens forsla Vår oppfatning er at mange aksjonærkonflikter kunne vært unngått hvis aksjonærene hadde hatt en tilpasset og funksjonell aksjonæravtale på plass - før konflikten er et faktum. Aksjonæravtalen bør derfor være et punkt på eieragendaen, mer presist hvordan dere som aksjonærer optimalt skal «eie», delta og ta eierbeslutninger i fellesskap og hvilke spilleregler som skal gjelde En Part som ønsker å utøve medsalgsrett etter dette punkt, må skriftlig senest 4 ulcer etter å ha mottatt skriftlig informasjon om tilbudet fra Selskapets styre, meddelc Selskapets styre om dette. 8 SALGSPLIKT Dersom en Part ønsker å selge samtlige av sine aksjer til en kjøper som ikke inngår i samm Medsalgsrett er en rett til forholdsmessig deltagelse i en parts salg av en aksjepost. I tillegg til å opprettholde balansen er formålet gjerne å beskytte mot at en gjenværende aksjonær havner i en uforutsigbar minoritetsposisjon med ny hovedaksjonær

Tilsvarende vil det ofte være dersom en eiere alene klarer å fremforhandle en meget god pris for sine aksjer, så vil det kunne være avtalt medsalgsrett, hvor de andre aksjonærene kan kreve å få solgt sine aksjer samtidig (dersom de mener prisen er fordelaktig). Emisjoner og nødemisjone Svar: Det stemmer at alle aksjonærene stemte over en ny aksjonæravtale i etterkant av emisjonen via folkeinvest.no, men i denne oppdateringen valgte vi kun å fokusere på punktene knyttet til medsalgsrett og -plikt, slik som det ble lovet i emisjonen. Avtalen var således ikke gjenstand for en full revidering, men kun en enklere oppdatering Skivebakken 2 gnr 16 bnr. Aksjonærer vil benytte forkjøpsrett eller medsalgsrett. Det kan dukke opp forkjøpsrett ved andre avtaler enn ved salg av fast eiendom også, som for eksempel ved salg av aksjer. Dette skal vi imidlertid ikke komme

- Regler dersom en aksjonær vil selge seg ut (medsalgsrett og medsalgsplikt for de øvrige) - Salgsforbud i oppstartsfase - Regulering av utbytte . 4 Av disse forholdene har gjeldende aksjonæravtale bestemmelser knyttet til styresammensetning og regulering av utbytte/overskudd Side2!av8! Aksjonæravtale!TFU7!Endelig.DOCX! Denne!aksjonæravtalen!(Avtalen)!eri!dag!inngåttmellom! 1. Vallergaard!Invest!AS,orgnr!889!227362!(Vallergaard)! 2. Alle aksjeselskap er pålagt å avholde generalforsamling, se asl. § 5-5.Dette er øverste myndighet i selskapet. Styret innkaller til møtet, som da avholdes innen seks måneder etter slutten av forrige regnskapsår klausuler om forkjøpsrett og medsalgsrett. Siden selskapet ikke er børsnotert og de seks største aksjonærene til sammen eier 99,6 prosent av aksjene, er det lite handel med aksjene. 6. Generalforsamling Innkallingen til generalforsamlingen, innkallingens innhold og tilgjengeliggjøringen av saksdokumenten

Medsalgsplikt - medsalgsrett og medsalgsplikt har det til

 1. •Medsalgsrett og exitstrategi i single purpose selskap. 26 Les mer i rapportene. Title: PowerPoint-presentasjon Author: Are Kristiansen Created Date
 2. Saksopplysninger Bakgrunn I forbindelse med sammenslåingen av Nord-TrøndelagFylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble det i april 2016, på nærmere bestemte vilkår, besluttet å overføre eierskape
 3. med medsalgsrett/plikt og styreplass til konsortiumet. 7 Kva ser vi etter? «Fast track» investeringar Spennande idear Kompetent team Internasjonal ambisjon Lokal verdiskaping. 8 Appendix.
 4. Etter at Statoil ASA solgte sin eierandel i gassfeltet Shah Deniz i Aserbajdsjan, har selskapet nå besluttet å selge sin eierandel på 20 prosent i Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) til det italienske gasstransportselskapet Snam SpA for 208 millioner euro
 5. Vedtektene endres slik at B-aksjene har en forholdsmessig medsalgsrett dersom det overdras A-aksjer. Medsalgsretten kan være med eller uten tidsbegrensning. På denne måten tilgodeses øvrige arvinger dersom Junior senere selger familiebedriften
 6. Kommersiell leder Julie Hansson Tangen og redaksjonsleder Eira Lie Jor eide henholdsvis 13,1 prosent og 2,6 prosent av aksjene. Siden den gang har de to ansatte solgt sine aksjer til Waatland, som nå eier 95 prosent av selskapet
 7. 4. Medsalgsrett - Større tydeliggjøring av konsekvenser, og hvordan dette vil fungere i praksis.» Etter at samtlige eierkommuner hadde behandlet Rådmannsgruppens anbefaling var det enighet om å slutte seg til de fleste punkter i anbefalingen, med tre unntak: 1

Aksjonæravtaler - bruksområde og innhold - Eierstyring og

inneholder klausuler om forkjøpsrett og medsalgsrett. Siden selskapet ikke er børsnotert og de seks største aksjonærene til sammen eier 99,6 prosent av aksjene, er det lite handel med aksjene. 6. Generalforsamling Innkallingen til generalforsamlingen, innkallingens innhold og tilgjengeliggjøringen av saksdokumentene følger de kra • Medsalgsrett/-plikt ved aksjeoverdragelser • Innløsningsrett Graden av detaljregulering vil variere fra til felle til til le. Den er trolig vesentlig større i situasjoner der to gründere med lik eierandel ønsker å regulere rammene for sin felles satsing, sammenlignet med et tilfelle der en ansatt besitter en beskjede

Ukens Tips: Vedtekter eller aksjonæravtale

grunderfase, forkjøpsrett, og medsalgsrett og -plikt hvordan man unngår uenighet eller låste situasjoner som hindrer avgjørelser fra å bli tatt f eks gjennom såkalt deadlock-klausul plan for senere salg av hele selskapet avtale om at konflikter mellom aksjonærer skal løses med voldgif Når man går inn i en salgsprosess er det mange spørsmål som reiser seg, blant annet hvordan prosessen skal håndteres rent praktisk. Velger man å benytte& -Medsalgsrett -Salgsplikt 9 . NÆRMERE OM STYRELEDERS ROLLE 10 . STYRELEDERS ROLLE.

Medsalgsrett Dersom en Kommune har til hensikt å selge eller overdra sine Eksisterende Aksjer, enten direkte eller indirekte gjennom avhendelse av aksjer/andeler i et selskap som på sin side (enten direkte eller indirekte) eier vedkommende aksjonærs aksjer i NTE, til en av de øvrige Kommunene, ka Aksjonæravtaler med medsalgsrett og medsalgsplikt, bestemmelser om kapitalinnhenting og verdivurdering, samt forpliktelser til å stemme i tråd med aksjonæravtalen på generalforsamlingen, kan avhjelpe dette. 3. Ikke koordinerte arbeidsavtaler og vilkår i teamet. Dette er et forhold som mange glemmer i sin gjennomgang av selskapet Disposisjonsrettigheter - salg av aksjer , forkjøpsrett , medsalgsrett- og plikt. Kan forkjøpsrett utøves når det gjelder aksjer som er avhendet, har. Dermed kunne det tenkes stadig nye videresalg til personer som alle må ha samtykke • Flere eiere - Salgstrigger - Medsalgsrett - Salgsplikt 9 NÆRMERE OM STYRELEDERS ROLLE 10 STYRELEDERS ROLLE - 1 • • • • • • • • Ledelse av styret, herunder: Sikre effektiviteten i styrets arbeid, sette agenda for styret, sikre hensiktsmessig, klar og tidsriktig informasjon til styremedlemmene, sikre effektiv kommunikasjon med aksjonærer, styreevaluering, sørge for.

 • Veranstaltungen altenstadt schongau.
 • Forum romanum snl.
 • Hun trenger tid for seg selv.
 • Schlaf süß bilder.
 • God sigar.
 • Ukens 4 stjerners middag.
 • 1963 martin luther king.
 • Sandefjord bibliotek bildebase.
 • Hundestrand eifel.
 • Wenaas kjeledress.
 • Plutselig engelsk tastatur.
 • Privat ane hagen.
 • Da i presens.
 • Cross country skiing world championships results.
 • Rød fjærmygglarve.
 • Varmepumpe iser ned.
 • Variasjon synonym.
 • Aggressiv alkohol.
 • Smerter under skulderbladet.
 • Film om howard hughes.
 • Hagen orte.
 • Eulenglück braunschweig kommende veranstaltungen.
 • Bekende nederlanders blaricum.
 • Nerv i kläm i handen.
 • Norske flagg fargekoder.
 • Metallica russland 1991.
 • Tilbakevendende depressiv lidelse behandling.
 • Hyra hus italien.
 • Typisk norsk eventyr.
 • Loving vincent trondheim.
 • Tusen milliarder.
 • Aksjefond avkastning 2017.
 • Revolade erfahrungen.
 • Maclaren trille test.
 • Köpi rheine.
 • Emil i lønneberget fattighuset.
 • Naturkost.de kleinanzeigen.
 • Kajakkturer i norge.
 • Støvsuge sparkel.
 • Mini rc segelboot.
 • Ullevål sykehus bygg 6 inngang b.