Home

Grunnleggende ferdigheter regning

Grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er et nytt tema i Elevundersøkelsen. Spørsmålene som gjelder skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter, utgjør til sammen fem tilleggsbolker. Her skal elevene si sin mening om hvordan de opplever at skolen legger til rette for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag Grunnleggende ferdigheter i regning dreier seg også om å kunne kommunisere, argumentere, representere, modellere og løse problemer av ulike slag. Selv om regning naturlig nok er hovedfokus i matematikkfaget, er dette også en ferdighet som inngår i alle fag

Grunnleggende ferdigheter - Udi

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. GREP benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter. Kartleggingsverktøy: Ved hjelp av disse testene kan du få en. Det er fem grunnleggende ferdigheter som er viktig at barn mestrer, det er digitale ferdigheter, lesing, muntlig refleksjon, skriftlig refleksjon og regning. Ved bruk av e-bøker i Lesemester i undervisning i grunnskolen kan man omfavne alle de fem GF i samme undervisningsøkt Ressurser for lærere som gir voksne opplæring i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter - Kompetanse Norge Om oss Åpne/lukk søk Åpne/lukk men Denne studien viser at det er grunn til å se på hvordan de grunnleggende ferdigheter bør utformes i yrkesopplæringen, slik at de får en mer relevant rolle for senere yrkesutøvelse. Særlig i forhold til å utvikle elevenes evne til livslang læring og kvalifisere dem til senere lederoppgaver der bruk av grunnleggende ferdigheter er en større del av arbeidshverdagen

Grunnleggende ferdigheter i naturfag Rammeverk for grunnleggende ferdigheter VOX: Ressurser for å gi voksne opplæring i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter Grunnleggende ferdigheter; Synstap og regning; Synstap og regning. Oppgaver innen regning kan være krevende for elever med synsvansker. Lærestoffet er ofte visuelt og tiden knapp. Skolen må tilrettelegge undervisningen og presentasjonen av oppgaver. Les mer om synstap og regning

Grunnleggende ferdigheter - Wikipedi

Grunnleggende ferdigheter Vi møter språk på mange ulike måter i løpet av livet. Vi leser, skriver og snakker i ulike sammenhenger og på ulike måter. Kunnskapsløftet (LK06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert i kompetansemålene i alle fag, ut ifra fagets egenart og formål. • muntlige ferdigheter • å kunne les Regning; Digitale ferdigheter Grunnleggende ferdigheter inngår alle fag og skal brukes der det er hensiktsmessig og naturlig for å oppnå kompetansemål i fag på en god måte. Barnehagens rammeplan inneholder syv fagområder, hvor personalets stimulering til disse tre ferdighetene er inkludert

Kort beskrivelse av regning som grunnleggende ferdighet

Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn) Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter Undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne er et nettbasert videreutdanningstilbud på bachelornivå for lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Tilbudet har et særlig fokus på opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter Grunnleggende ferdighet regning i alle fag Innhold • Grunnleggende ferdigheter i regning dreier seg om å kunne kommunisere, argumentere, resonnere, representere, modellere og løse problemer av ulike slag. • Vi skal fokusere på regning utover matematikktimene, både for å gi elevene en bedre kompetanse i de andre fagene ved hjelp av regning Studentene skal lære å arbeide med regning som grunnleggende ferdighet innenfor og på tvers av fag med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og rammeverk for de grunnleggende ferdighetene. I studiet vil det arbeides med å utvikle et verktøy for ressurslærere til å sette seg inn i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Kompetansemålene innenfor fagfornyelsen blir beskrevet sammen med begreper som «grunnleggende ferdigheter», «tverrfaglige tema» og «kjerneelementer». Men når begrepene har uklart innhold og derfor er vanskelige å skille fra hverandre, kan forsøket på å oppnå presisjon lett føre til at man heller mister oversikten

Fra regning 8. trinn, nivå 1 Alle lærere har ansvar for at elever arbeider. med grunnleggende ferdigheter i regning. I tillegg til at alle emner må øves på i. matematikkfaget, kan den typiske elev. som skårer på nivå 1, ha utbytte av å. arbeide med: Hva er grunnleggende ferdighet i regning? • Ferdigheter i problembehandling, åresonnere logisk og å tolke og analysere grafer og tabeller, er eksempler på sentrale områder innen grunnleggende ferdighet i regning i læreplanene for fag. • Innholdsmessig skal nasjonal prøve i regning knyttes til områdene tall, måling og statistikk Grunnleggende ferdigheter trinn 1, med enkeltsider til print. Grunnleggende ferdigheter trinn 1, fil som kan trykkes. Power Point. Grunnleggende ferdigheter - trinn 1 versjon 1.0 sept. 2020.pptx. KlinObsKommune - PowerPoint - Teknisk veiledning v. 1.0.pdf. Vedlegg Regning og hørselstap Barn med nedsatt hørsel kan ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og aktiv bruk av visuell støtte

K1 Elevvurdering Monika Solvig

Video: Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende

Regning - Kompetanse Norg

 1. Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. @work benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter
 2. Grunnleggende ferdigheter Her har vi samlet flere nettressurser om grunnleggende ferdigheter i bruk av data og digitale verktøy, samt lesing, skriving og regning. Digitalteste
 3. Kunnskapsløftet 2006 har lagt vekt på regning som en av de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag. Dette betyr at alle lærere skal være regnelærere, men ikke matematikklærere. Det vil si at den kunnskapen elevene lærer i matematikktimene, skal en lærer kunne bruke i et annet fag, men på fagets premisser

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i studiet Regning som grunnleggende ferdighet 1, 5-10. trinn (30 studiepoeng).. Undervisningssemester. Høst 2016. Studentens læringsutbytte etter bestått emn Regning som grunnleggende ferdighet Etter at norske elever hadde skåret for lavt på internasjonale prøver som Pisa og TIMMS ble grunnskolens læreplaner drastisk endret, og i 2006 kom Kunnskapsløftet. Noe enkelt sagt var det nå klare mål for hva elevene skulle ha lært, i stedet for hva de skulle ha jobbet med. I tillegg ti Norske elever ikke har gode nok ferdigheter innenfor lesing, skriving og regning. Dette er bakgrunnen for den nasjonale satsningen på arbeid med grunnleggende ferdigheter. I Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv

Læreplanen for norsk skole, Kunnskapsløftet, angir 5 grunnleggende ferdigheter som skal gjennomsyre alle fagene i skolen. Jeg er den siste tiden blitt enda mer overbevist om at dette ikke stemmer med virkeligheten. Jeg tror ikke grunnleggende ferdigheter i regning egentlig finnes, selv om det står i en norsk læreplan. Grunnleggende ferdigheter, eller gjennomgående ferdigheter so Literacy er et overordnet mål i norsk skole. I læreplanen for skolen blir literacy omtalt gjennom fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Dette er kompetanser som barn og unge trenger for å forholde seg til et komplekst tekstlandskap, både i skolen og i samfunnet for øvrig

Grunnleggende ferdigheter - kartleggingsverktøy - GREP

I læreplanverket er det definert fem grunnleggende ferdigheter: Lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Så langt har fagfornyelsen lagt til grunn at noen fag skal få et tydeligere ansvar for ulike deler av den digitale kompetansen, i tråd med Meld. St. 28 (2015-2016) Fag - Fordypning - Forståelse Posted on January 29, 2015 March 29, 2016 Categories Generell musikkundervisning, Undervisningsopplegg Tags grunnleggende ferdigheter, matematikk, musikk, musikkundervisning, noter, regning, skole, undervisning Leave a comment on #5 Musikk og regning i alle fa Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdigheter. 1. -10. trinn. 1. Generelt om muntlige ferdigheter Sammen med et systematisk arbeid med lesing, skriving, regning og ikt som grunnleggende ferdigheter, bidrar arbeidet med muntlige ferdigheter også til praktiske og varierte arbeidsmåter i fagene

Lesemester Barnas fem Grunnleggende Ferdigheter Bøker

Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben. Profilene kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov. Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker Grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunnet og i arbeidslivet: Lese og skrive. Kurs for voksene der man kan få hjelp til å bli bedre i regning. Besøk siden. Lær norsk. Se og lær ekte samtalespråk fra morsmål Regning som grunnleggende ferdighet 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng. •LVUT8105 Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFK •LVUT8106 Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 2 KFK Læringsformer Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester

Grunnleggende ferdigheter - Kompetanse Norg

De grunnleggende ferdighetene muntlig bruk av språket, skriving, lesing, regning og bruk av digitale verktøy er skrevet inn i alle fagplanene og nedfelt i kompetansemålene. Gode grunnleggende ferdigheter i alle fag er avgjørende for at en skal klare seg godt i skole-, arbeids- og samfunnsliv Her finner du informasjon om krav til grunnleggende ferdigheter ved Hokksund ungdomsskole Læreplanen for norsk skole, Kunnskapsløftet, angir 5 grunnleggende ferdigheter som skal gjennomsyre alle fagene i skolen. Jeg er den siste tiden blitt enda mer overbevist om at dette ikke stemmer med virkeligheten. Jeg tror ikke grunnleggende ferdigheter i regning egentlig finnes, selv om det står i en norsk læreplan

Resultatene fra PIAAC 1 i 2013 («PISA for voksne») viser at svært mange voksne har svake grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og digitale ferdigheter. Voksne med svake ferdigheter vil ha større utfordringer ved bytte av jobb, nye arbeidsoppgaver og omstilling generelt Grunnleggende ferdigheter Barnetrinn , Mellomtrinn , Undervisningstips 0 Comments by Rune Vindenes De fem grunnleggende ferdigheter (GF) er forutsetninger for utvikling og læring i skolen, og digitale ferdigheter skal integreres i større grad inn i fagene i fagfornyelsen Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret flere premisser for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykks­former. Det å utvikle digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Digitale ferdigheter er fra og med Kunnskapsløftet (2006) definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge, fra barnehage til og med videregående. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring. Digital kompetanse er imidlertid ikke et eget skolefag, men en tverrfaglig kompetanse som skal inngå i alle fag Hva er grunnleggende ferdigheter i regning? Å kunne regne er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger Noen mener at det ikke er så viktig å satse på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i skolen. Man skal ikke studere så veldig mange kommentarfelt (selv blant lærere, dessverre) for å se at det er feil Grunnleggende ferdigheter er vektlagt spesifikt i de seneste retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen. Denne vektleggingen har utfordret lærerutdanningene når det gjelder forståelse av hva de grunnleggende ferdigheter er, hvordan de skal håndteres i fagene i utdanningene og hvem som skal ta ansvaret for at de blir ivaretatt

Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og

 1. Vi trenger grunnleggende ferdigheter som ligner på dem de har i New Zealand. Det må være ferdigheter som bidrar til at elever behersker lesing, skriving, regning, snakking, lytting og digitale ferdigheter i ulike faglige kontekster - men det må også være ferdigheter som bidrar til at elever blir aktive, ansvarlige og delaktige samfunnsborgere i et bredere perspektiv
 2. Realfagsskolen - kurs i grunnleggende regning . En utmerket samling arbeidsark for alle som trenger å lære eller repetere grunnleggende regning. Kan passe for elever i ungdomsskolen og 1P- eller 2P-elever i videregående opplæring. Realfagsskolekompendiene er utviklet av UiO
 3. Fokuset på grunnleggende ferdigheter er stort i hele landet og det arbeides med en revisjon av fagplanene i LK06, for å tydeliggjøre grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene. Reviderte fagplaner er klar høsten 2013. Skolene har ikke tidligere blitt etterspurt arbeid med den grunnleggende ferdigheten regning fra kommunens side
 4. stekrav for elevene på 1.-3.trinn tenkes det her først og fremst på grunnleggende ferdigheter i regning. Nedenfor vises en oversikt over hvilke ferdigheter som skal mestres for hvert trinn. trinn: Den lille addisjonstabellen. Skrive sifrene 0-9 rett. trinn: Den store addisjonstabellen. Multiplikasjonstabellen opp til 5∙5
 5. med grunnleggende ferdigheter • Variasjon om grunnleggende ferdigheter er et gjennomgående tema eller et tema bare i . en . emneplan • I noen tilfelle ser grunnleggende ferdigheter ut til primært å være rettet mot begynneropplærin
 6. Finn synonymer til grunnleggende og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett
 7. Dette skoleåret er jeg student ved HSH, jeg studerer regning som grunnleggende ferdighet. Jeg synes det er et interessant studie med et viktig fokus. Hva er egentlig forskjellen på matematikk og regning og hvordan skal vi lære elevene å overføre matematikkunnskapene til dagliglivet. Det er mange fordommer blant folk angående matematikkfaget, men det mange ikke er bevisste på er at de.
Nasjonale prøver

Moava.org : Grunnleggende ferdigheter

 1. Hjem Pedagogiske ideer Grunnleggende ferdigheter Regning. Regning. Fantastisk konkret: klokke med tallinje. For flere andre tips og ressurser til å arbeide med klokka, les dette innlegget: Klokka; tips, arbeidsmåter og materiell! Dette innlegget handler om den fantastiske tallinje-klokka fra Learning Resources
 2. Regning, skriving og lesing, samt det å kunne uttrykke seg både skriftlig og muntlig, representerer kjernen i allmennutdannelsen, For å fortsette å lykkes er tilpasset opplæring et sentralt begrep for at flere skal mestre grunnleggende ferdigheter tidligere
 3. g, dans, grunnleggende ferdigheter og muntlig kompetanse. Høsten 2006 fikk Norge ny læreplan, Kunnskapsløftet, og de fem grunnleggende ferdighetene ble innført. I 2012 ble læreplanen i kroppsøving revidert og satsingen på de fem grunnleggende ferighetene ble revidert

Regning Publisert: 30.1.2017 Endret: 3.10.2018 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet Nye grunnleggende ferdigheter? Eldar Dybvik, pedagog 13. desember 2016 13. desember 2016 Sist oppdatert 13. desember 2016 Da Allmueskolen startet opp etter loven av 1739, gav den undervisning i kristendom, lesing, skriving og regning Regning er en av fem grunnleggende ferdigheter. For å bli god i regning trenger man gode telleferdigheter, dyp tallforståelse og effektive hoderegningsstrategier. På Sinsen jobber vi med dette gjennom hele skoleløpet i alle fag Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne - ppt laste ned. Regning Som Grunnleggende Ferdighet I Naturfag. BRO Aschehoug skole katalogen 2015 by GAN Aschehoug - issu Ferdigheter: - Ha grunnleggende ferdigheter i å anvende matematiske funksjoner, måling og statistikk og presentere data grafisk. - Kunne lage matematiske modeller. - Kjenne til rollen grunnleggende ferdigheter har i læreplanene . Kompetanse: - Anvende og vurdere regning som grunnleggende ferdighet - Analysere og bruke nasjonale prøver i regning

Maximum 9 Lærerens bok 1

Synstap og regning www

grunnleggende ferdigheter i regning • «Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer. Det innebærer å gjenkjenne regning i ulike kontekster, stille spørsmål av matematisk karakter Ferdigheter: - Ha grunnleggende ferdigheter i å anvende matematiske funksjoner, måling og statistikk og presentere data grafisk. - Kunne lage matematiske modeller. - Kjenne til rollen grunnleggende ferdigheter har i læreplanene Kompetanse: - Anvende og vurdere regning som grunnleggende ferdighet - Analysere og bruke nasjonale prøver i regning

naturfag.no: Grunnleggende ferdigheter

Regning som grunnleggende ferdighet 1, 1.-7. trinn På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene Dette innlegget handler om regning som grunnleggende ferdighet i faget mat og helse på fagets premisser. Når man regner på fagets premisser utfører man regning for å nå et eller flere kompetansemål i det faget det gjelder. Mål for grunnleggende ferdigheter er integrert på fagets premisser. De uttrykkes derfor variert (Udir, 2012) handlingsberedskap, Grunnleggende ferdigheter-klinisk observasjonskompetanse. Egner seg til selvstudie/oppfriskning av kunnskap. Eller som forberedelse til praktisk trening av ferdigheter under veiledning av trent instruktør eller erfaren kolleg

Grunnleggende ferdigheter - Aksi

Grunnleggende lese- og skriveferdigheter ; Matematikk/ grunnleggende regning ; IKT ; ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål) Motorisk trening og liknende ; All opplæring i grunnleggende ferdigheter gis normalt gjennom ulike fag og målene for opplæringen hentes fra gjeldende læreplanverk for det enkelte fag Nå skal jeg se nærmere på noen av fagene og se hva K'06 sier om grunnleggende ferdigheter. Tipper jeg kommer til å se at tegning fint kunne vært inkludert som en sjette grunnleggende ferdighet. regning og den skriftlige ferdigheten. Men tegning har en verdi i seg selv Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi aktiviteter. Probemløsning og trening i mestring av vanskelige situasjoner er en viktig del av behandlingen. Samarbeidet med pasienten står sentralt. Dette er en gjennomgående filosofisk, etisk og praktisk forpliktelse i kognitiv terapi. Målet er å hjelpe pasientene til å mestre problemen Dette kan være noen viktige ferdigheter å mestre for å bli god på kritisk tenking: Analysere (avgrense og dele opp helheter i mindre deler for å undersøke deres natur, funksjon og relasjon), bruke vedtatte standarder (vurdere noe i forhold til etablerte personlige, profesjonelle eller sosiale regler eller kriterier), diskriminere (finne forskjeller og likheter mellom ting eller. grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy en av de faktorene som har størst betydning for en stabil tilknytning til arbeidsmarkedet (Mld.St. nr. 30 (2010-2011))

Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er i jobb. Studiet er aktuelt for lærere som underviser i andre fag enn matematikk, men også matematikklærere som ønsker å utvide sin kompetanse i regning som praktisk ferdighet i alle fag. Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet i regi av. Jeg går for tiden på en videreutdanning som heter Regning som grunnleggende ferdighet. Det synes jeg er veldig interessant, og har lyst å lære mer om. De grunnleggende ferdighetene som det står om i LK-06 skal inn i alle fag. Disse består av lesing, regning, muntlige ferdigheter, skriving og digitale ferdigheter. Jeg har vært p Kunnskapsløftet (LK06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert i kompetansemålene og som er en del av kompetansen i faget ut ifra fagets egenart og formål. Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag og er samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i faget

Grunnleggende ferdigheter Helsekompetanse

Grunnleggende ferdigheter - læringsressurser. Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Aksis benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter Slike ferdigheter kan for eksempel være å ha kontroll over armer og bein, slik at vi kan bevege dem slik vi ønsker. Det kan også være ferdigheter som å kunne se, lytte og å gjøre seg forstått gjennom tale, og sosiale ferdigheter i form av å kunne omgås andre

Regning og hørselstap www

Grunnleggende ferdigheter i Teknikk og industriell produksjon Målet med undervisningsopplegget er å øke elevenes ferdigheter i skriving, regning og lesing og gjøre dem mer bevisste bruk av muntlige og digitale virkemidler gjennom å la elevene lage en digital historie om verktøybruk Vi har nok øvd opp noen grunnleggende ferdigheter i skolen lenge. Vi må bare bli oppmerksomme på det. Og like viktig - gjøre elevene klar over hvor ofte vi faktisk trenger regning. Motiverende! Intervju med lærere forteller at svært få har lagt om undervisningen sin for å få mer fokus på grunnleggende ferdigheter Forleden twitret jeg følgende: Noen mener at det ikke er så viktig å satse på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i skolen. Man skal ikke studere så veldig mange kommentarfelt (selv blant lærere, dessverre) for å se at det er feil. Jeg skrev det etter å ha lest en diskusjo Høgskulen på Vestlandet - Nettstudier - REGNING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET - 30 SP. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Rekordstor interesse for opplæring på jobben | KompetanseNasjonale prøver på 8

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Under finner du linker til sider der du kan bli bedre på disse ferdighetene I fagfornyelsen skal lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter videreføres som grunnleggende ferdigheter. Ferdighetene skal innarbeides i læreplaner der det vurderes som faglig relevant De grunnleggende ferdighetene man skal jobbe med i alle fag er lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. I naturfag innebærer dette at elevene skal kunne mestre lesing, skriving og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale verktøy i en faglig sammenheng

 • Hotel am wasserfall lingen.
 • Gorgon greek mythology.
 • Otto adventskalender 2017.
 • Moviestarplanet hack 2018.
 • Regler for kårbolig.
 • Tanzfabrik wedding.
 • Audi a4 allroad test 2014.
 • Overraskelsesbursdag til kjæresten.
 • Kroppssammensetning definisjon.
 • Deism wiki.
 • Krimmler wasserfälle bilder.
 • Dewalt de9180.
 • Geib immobilien waldshut.
 • Bodenrichtwerte brandenburg landwirtschaft.
 • Karlsruhe treffen.
 • Hund blaue zunge stress.
 • Dyrup forhandler.
 • Expert udo lermann wertheim.
 • Eulenglück braunschweig kommende veranstaltungen.
 • Rückmeldefrist uni tübingen.
 • Linsenteleskop für kinder.
 • Os og fusaposten midtsiden.
 • Baka med frysta jordgubbar.
 • Helig basilika köpa.
 • Per nordmark.
 • Hareskår før etter.
 • Turkart puerto rico.
 • Jazz kryssord.
 • Avløpsrør.
 • Sykepleie oppstart januar 2018.
 • Hvorfor er helleristninger en talende kilde.
 • Pudel mellan.
 • Djengis khan barndom.
 • Smaagutternes nationalsang tema.
 • Anatomisk atlas gratis.
 • Virtual field trip to ellis island.
 • Vival og bilkjøring.
 • Best cameras on a budget.
 • Monumentalbygg definisjon.
 • Prusa 3d slicer.
 • Radiostyrt helikopter barn.