Home

Hvordan referere til kilder

Referere til kilder (APA) - Politihøgskole

Referere til kilder (APA) Referere til kilder (APA) Når du skal skrive en akademisk tekst, må du gjøre rede for kildene du har brukt. Her tar vi deg gjennom alt du trenger å vite om kildebruk. Hvilke kilder må jeg referere til? Du må referere til alt som ikke bygger på eget materiale, egne resonnement og meninger Referere For å skrive en god akademisk oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å bruke kilder på riktig måte. Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste Her finner du hvordan referere til artikler i nettaviser, ulike nettsider med og uten forfatter, dataspill, musikk, powerpoint, TV-serier etc. lover, forskrifter, NOU-er, avhandlinger, upubliserte artikler, rapporter og Stortingsmeldinger, Henvisning til personlig kommunikasjon (e-post, telefonsamtaler, intervjuer, notater fra forelesninger med mer) Gjennom arbeid med fagtekster øver du deg på å bruke og referere til skriftlige kilder. Harvard, Chicago og Vancouver er noen standarder for hvordan kilder skal oppgis i en løpende tekst eller i en kildeliste. Hvilken standard som gjelder, er ofte avhengig av fag. I videregående opplæring kan det være smart å bruke APA eller MLA,. Eksemplene her er tilpasset APA-formatet slik det brukes for andre kilder, med intensjon om å gjøre det enkelt både å referere og å finne tilbake til kilden. Juridiske fag kan ha andre krav. I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer

Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE Se også: Temaside for oppgaveskriving og Bruke og referere til kilder APA-stil # APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler: Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humanior Skrive og referere /ub2/art (ub Artikkel) Eksempelsamling APA 6th norsk Eksempelsamling APA 6th norsk Denne eksempelsamlingen gir generelle anbefalinger om hvordan du refererer til en rekke forskjellige kilder og hvordan du setter dem opp i referanselisten basert på APA-stilen. Den kan brukes som en mal alene eller.

Flere henvisninger til samme forfatter. Eks.: (Eriksen, 1989, 1991a, 1991b, 1993) Direkte sitater. Direkte sitater skal være nøyaktig gjengitt fra kilden, med sidetall. Har kilden benyttet f.eks. enkel apostrof og kursiv, skal også dette gjengis. Kortere enn tre linjer. Korte sitater settes i anførsel, i løpende tekst. Eks. Stortingsforhandlinger er en samling trykte dokumenter og faller verken i kategorien bok eller arkivmateriale. De kommer i en mellomstilling. Det har konsekvenser for hvordan man refererer til Stortingsforhandlinger. Det er behov for en anbefalt standard for hvordan forskere og andre bør referere til Stortingsforhandlinger i egne publikasjoner Bruk av kilder Når du har hentet og brukt informasjon til oppgaven din er det nødvendig at du oppgir hvilke kilder (bøker, artikler, intervjuer, internettsider osv.) du har brukt. Det er ikke lov å skrive av bøker, artikler osv. eller klippe og lime fra internettsider uten å oppgi hvor og fra hvem du har hentet informasjonen fra Hvordan kan du beskytte deg mot så alvorlige konsekvenser? Svaret er enkelt: Ved å ha et bevisst forhold til bruk av kilder, og ved å referere til alle relevante kilder på en hederlig måte innen et standardisert oppsett som er akseptert ved det fagmiljøet som skal vurdere ditt skriftlige arbeid Du kan bruke kilder på to måter: • Direkte, ved å bruke ordrette sitater. • Indirekte, ved å gjengi med egne ord noe du har lest i en fagtekst. I begge tilfellene er du nødt til å oppgi hvor du har opplysningene fra. Hvis du ikke oppgir kildene du har brukt, vil dette bli oppfattet som plagiat, og du risikerer å få oppgaven underkjent på grunn av fusk

Referere - Universitetsbiblioteke

 1. Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering
 2. Om hvordan du lager og fletter inn kildehenvisninger i en fagtekst. Uansett om du siterer eller parafraserer, må du oppgi kildene dine. Ulike fag har ulike tradisjoner, og derfor fins det flere systemer eller stiler for kildehenvisning. I Harvard-stilen og APA-stilen legger du for eksempel inn referansene fortløpende i teksten. I Chicago-stilen bruker du derimot fotnoter som du legger inn.
 3. Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirect. Redrect after 2 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec
 4. Hvordan du henviser til en kilde kan du lese om i Søk og Skriv. Referere til bilder. Bruker du bilder som ikke er dine egne må du henvise til kilden. Til forskjell fra sitering av tekst må du i de fleste tilfeller også innhente tillatelse til bruk fra rettighetshaveren
 5. Kan jeg referere til forelesninger og andre muntlige kilder i eksamensbesvarelsen? Hvordan gjør jeg i så fall det? Ja, hvis du ikke har noen pensumtekster som dekker det samme faglige innholdet, kan du henvise til forelesninger. Når du refererer, skal du følge retningslinjene i APA 6 for henvisning til forelesninger og andre muntlige kilder

Hvordan skrive referanser? - Universitetsavis

For å skrive en god oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å oppgi hvilke kilder du har brukt. Å referere er å oppgi nøyaktige opplysninger om kildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i litteraturlisten Entydige - du må henvise til ett sted i en bestemt kilde; Redelige - du må henvise til den kilden du faktisk har brukt; Konsekvente - like kilder, må henvises til på samme måte; Det må være mulig for leseren å finne tilbake til kilden du har brukt. Organisering av litteraturlisten. Du bør ikke ha for mange kategorier i litteratur. kilde til informasjon om temaet ditt. kilde for å støtte og illustrere resonnementene dine. Kilder kan være opplysninger, resonnementer og argumenter fra litteratur, pensum, forelesningsnotater, nettsider, andre studenter sine svar eller egne tidligere leverte svar. Du skal oppgi alle kildene du benytter i oppgaven både i selve teksten og i.

Derfor refererer vi til kilder når vi skriver. APA-manualen gir regler for hvordan man skal henvise i tekst og sette opp referanselister. Denne nye, eksempler på kildetyper som det er vanlig å referere til i faglige tekster. Vi har lagt vekt på å ta med eksempler på kildetyper som er spesifikke for norske forhold,. OsloMet - storbyuniversitetet - Det er viktig å finne fram til gode og relevante kilder når du skriver oppgaver. Bruken av referanser er en del av grunnlaget for vurderingen av din oppgave. En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte

I boken Riktig kildebruk - kunsten å referere og sitere (Erikson 2010) står det det skrevet mye om kildehenvisninger. Når det gjelder referanselisten skriver Erikson (2010 s.17) at den ikke sier noe om hvordan de ulike kildene brukes, men at sensor likevel begynner med å kikke på den, før han leser oppgaven Om kildene spriker må en skrive hva de enkelte kildene mener, og referere til kilde og eventuelt bruke sidetall for å vise hvor dette er skrevet. Som hovedregel oppgir vi ikke kildehenvisning på internlenker, i den grad det er nødvendig plasseres kilder og referanser til dem i de enkelte artiklene som det lenkes til Hvordan kan jeg henvise til foreleser som kilde i eksamensoppgaven min? Vi bruker APA stil Det er vel ikke meningen at man skal henvise til forelesninger, finn kilden som foreleseren har det at noen andre sier det på en forelesning i ettertid gjør jo ikke at man skal referere til den ikke sant.... 1. Del dette innlegget. Lenke. Skrive og referere » Bildebruk i oppgaver; Bildebruk i oppgaver. Det er mange som benytter seg av illustrasjoner når de skriver oppgave. Her forteller vi deg hvordan du henviser til illustrasjoner, og gir deg tips til hvor du kan finne bilder du kan bruke i oppgaven din Leksikon er en annenhåndskilde, og alt innhold som blir publisert i Store norske må kunne begrunnes og møte krav til validitet ved å ha dekning i andre kilder og fagkunnskapen ellers.. Dersom påstandene i artikkelen er vel kjent i ditt fagområde, trenger du ikke å kildebelegge dem. Da går du ved ditt navn god for at påstandene er gyldige

Norsk - Sitat og referanser - NDL

Å referere til kilder Det finnes flere måter å føre kilder på, men det viktigste er at leseren vet hvor du har hentet informasjonen fra. Nedenfor finner du eksempler på hvordan du markerer underveis i teksten når du bruker kilder Hvis du vil lære mer om hvordan du refererer til ulike kilder i Harvard-stil, kan du besøke Søk & Skriv eller kikke over NTNU's Harvard-eksempler. Husk at detaljer som f.eks. hvordan du skal skrive forfatternavn, når du skal benytte komma og punktum og når skriften skal være i kursiv eller fet, kan variere mellom ulike tidsskrift Referere til kilder (APA 6) Referere til kilder (APA 6) Når du skal skrive en akademisk tekst, må du gjøre rede for kildene du har brukt. Her tar vi deg gjennom alt du trenger å vite om kildebruk. Hvilke kilder må jeg referere til? Du må referere til alt som ikke bygger på eget materiale, egne resonnement og meninger Registrer kilder mens du jobber. Ha alltid et ark tilgjengelig der du kan skrive opp kilder mens du arbeider. Da slipper du å måtte gå tilbake til kilden senere, og du kan spare masse tid! Et kilderegister vil trolig bestå av henvisninger til både trykte og elektroniske kilder (som for eksempel Internett)

Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

APA 6th Søk & Skri

Kildekompasset - Kildekompasse

Hva skal refereres? Hvilke kilder skal vi ta med i en referanselisten? Vi refererer til de kildene vi selv har lest, og bare de kildene vi selv har lest.; Alle kildene vi refererer til i den løpende teksten må finnes i referanselisten, og referanselisten må bare inneholde kilder vi selv har lest, og som vi uttrykkelig henviser til i den løpende teksten Da beveger du deg innenfor en faglitterær sjanger, og det stilles krav til dokumentasjon. Du må vise til hvor du har hentet opplysningene dine fra - vi kaller dette kildehenvisning. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) sier følgende om det å oppgi kilder: § 3 Hvordan bruke referanseverktøyet i Word til å lage kildeliste og vise til kildene i teksten ved hjelp av parenteser - når kilden din er fra internett. Her ha..

Hvordan bruke kilder. Din oppgave skal være ditt eget, selvstendige arbeid. Du skal bare bruke andres materiale som kilder til informasjon om emnet ditt, og til å støtte og illustrere resonnementene dine. Hoveddelen av arbeidet ditt skal i struktur, argumentasjon og innhold være ditt eget Hvordan vurderer jeg en kilde? Når skal jeg referere til en annen tekst? Hvordan refererer jeg til kildene jeg har brukt? Mer informasjon om informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk finner du her: VIKO - nettsted fra NTNU . Kildekompasset - laget av og for Høgskolen i Telemark, Universitet i Agder og Universitet i Stavange Dette dokumentet er en eksempelsamling over forskjellige kilder og hvordan disse skal refereres til i teksten (kolonne 2). Dokumentet gir også oversikt over hvordan kilden oppgis i litteraturlista (kolonne 3) som skal skrives til slutt i oppgaven. Det finnes to måter å referere til kilden på i selve tekste

Sjekkliste, ordliste, kontakt og om Viko. Sjekkliste. Sjekk dette før du leverer inn oppgaven. Ordliste. Liste over ord og uttrykk i oppgaveskrivin Skrive og referere. Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse. Podkast-serie med råd om lesing, Det er kun nødvendig å oppgi kilden i referanselisten hvis kilden blir henvist til ellers i teksten Legg merke til det ekstra innrykket på begge sider, og at fonten er fem prosent mindre enn vanlig b rødtekst.(www.skriftlig.info, Oktober 2008) Spesielle regler om sitat. Når du tar med et sitat fra en annen kilde skal du alltid sitere nøyaktig. Så nøyaktig skal det være at selv trykkfeil i kilden skal gjengis med trykkfeil i din tekst

Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Hvordan sitere korrekt fra en kilde og lage en god litteraturliste. Hvordan sitere korrekt fra en kilde og lage en god litteraturliste. Hopp til hovedinnhold Noen ganger må du referere til et stort antall sider, og da kan det være tilstrekkelig å gi en referanse til et kapittel, et avsnitt o.l. • Knoll (2017 kap. 4 Hvordan trene elevene i å bruke kilder og litteratur på en selvstendig måte i skriving av egne tekster? I dette opplegget, laget av Peter Mørk, skal elevene dine få erfaring med å oppsummere synspunkter og referere til ulike kilder i løpende tekst Når et verk har mer enn seks forfattere skal etternavnet til den første forfatteren brukes, etterfulgt av et. al. Fører dette til at siteringer fra ulike kilder får samme referanse skal navene til de påfølgende forfatterne føres opp, til referansene blir ulik (Concise Rules of APA Style, 2005, s132) Vi må derfor referere i selve teksten og levere en litteraturliste helt til slutt i hver artikkel. Hvis du lærer deg gode rutiner på å referere korrekt tidlig så vil det gå av seg selv etter en liten stund og du vil ha store fordeler når man senere skal begynne å studere hvor kravene til etterettlighet, altså at andre kan kontrollere dine kilder, er svært viktig Selv om det finnes ulike referansestiler, anbefaler vi den såkalte APA-stilen og viser her hvordan du tar i bruk denne. Nyttige lenker NTNU: Bruke og referere til kilder

Eksempelsamling APA 6th norsk Ui

Tips om hvordan du kan komme i gang med søkingen finner du her. Mens du skriver er det viktig å referere ordentlig til kildene dine. Ved å referere viser du at du kan forholde deg til aktuell forsking og det fagfeltet du skriver innen Kildebruk Du må referere til kildene du bruker. Normalt er det snakk om fagbøker og tidsskriftartikler, men også når du benytter deg av kilder som aviser, nettsider, fjernsynsprogram, forelesninger, offentlige dokumenter, brosjyrer, tidligere masteroppgaver osv. skal du oppgi kilden

Som overskriften sier, hvordan skal man referere til en nettside i teksten i en oppgave? Skriver man adressen eller navnet på siden eller hva? Sliter litt her. For å ta et eksempel: Blablabla (www.kvinneguiden.no) blablabla. eller. Blablabla (Kvinneguiden) blablabla Vi brukte litt tid på akkurat hvordan du skulle referere til kilder og bruke sitater, eller sånn. For det var veldig mange som egentlig var veldig usikre på det. [] S46F: Vi brukte veldig masse tid på det, og han viste oss en annen tekst, og hvordan de hadde skrevet Folk vil ofte vite hvordan de skal sitere Wikipedia i andre arbeid.. Du bør verifisere det som skrives på Wikipedia med andre uavhengige kilder hvis mulig. En wiki er en uvanlig form for media, og er vanskelig å tilpasse den vanlige formen for kildebruk. Wiki er ikke papir, så du er nødt til å bruke et elektronisk format istedenfor.Det eksakte siteringsformatet avhenger av hvilken. Her følger noen eksempler på hvordan man fører ulike kilder som referanse i teksten og i litteraturlista. For Chicago-stilen kan du se både hvordan den fulle referansen føres Hvis du ser deg nødt til å referere til eget arbeid, skal du skrive Eget Arbeid som forfatternavn. På den måten forblir besvarelsen anonym

I teksten: (Informasjon om kilden) (Syversen, e-post, 3.juli, 2003) I litteraturlisten: skal ikke tas med; Sekundærkilde . Sekundærkilde er en kilde som bygger på en annen kilde (originalkilde). Som en hovedregel skal du bare henvise til kilder du selv har lest, og ikke til sekundærkilder Hvordan kildehenvise til elektroniske medier? For en liten stund siden fikk jeg spørsmål om jeg ikke kunne skrive noe om hvordan man skal referere til elektroniske kilder i en oppgavetekst, og selv om jeg egentlig misliker kildehenvisningsarbeidet og det å skrive litteraturlister selv fant jeg ut at jeg skulle gjøre et forsøk

Video: Om henvisninger Ui

6.2.1. Å referere til case 7.3. Referanser/kilder i teksten Kapittel 7 inneholder detaljerte beskrivelser av hvorfor og hvordan referere, både i løpende tekst og i referanselisten, og i kapittel 8 foreslås måter å benytte seg av hverandre som responsgivere,. Primære og sekundære kilder lar studenter og historikere se på fortiden eller utforske hvordan historiske hendelser og skikkelser har blitt oppfattet. For å få autentiske og meningsfulle forbindelser til fortiden, må studentene bruke primære kilder for å få en førstehåndsberetning om menneskene, hendelsene, konfliktene, ideene og temaene som har skjedd i fortiden Når skal man referere til kilder? Det kan være vanskelig å vurdere når du skal oppgi kilder, men som hovedregel kan vi si at du skal oppgi kilde når du: Siterer; Å sitere vil si å gjengi helt ordrett det andre har ytret. Bruk da målformen som står. Er sitatet på mindre enn tre linjer, skal det i anførselstegn («» - SHIFT + 2)

Slik refererer du til kildene dine Når du skal skrive innleveringsoppgaver på skolen er det et krav at du viser til kildene du har hentet informasjonen din fra. Dette gjøres normalt ved å sette opp en litteraturliste, også kalt referanseliste eller bibliografi, på en egen side helt til slutt på oppgaven din. Et godt arbeid Fortsett å lese Hvordan sette opp litteraturlist Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv). I studentarbeider ville det noen ganger være naturlig å referere ganske. Det kan dreie seg om å referere mer enn et bestemt poeng, . En referanse består av to elementer: referanse i løpende tekst Fotnoter brukes til å gi korte supplerende opplysninger som det ikke er naturlig å ta med i teksten. Noen kilder er ikke tilgjengelige for de som leser det en skriver. Det kan f.eks. være riktig å referere til noe som er sagt i en samtale, per telefon, i en forelesning eller via personlig e-post

Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger - stortinget

Referere til er å vise til eller å bruke som referanse. Lover som kilder - Hvordan sette opp lover som kilde? Svar hvis du har brukt Lovdata: Sett det opp som kilden nettside uten forfatter. Bruk lovens kortform som tittel. Da er det denne som skal stå inne i parentesen i den løpende teksten o Hvem handler kilden om? Hvordan gikk kongen frem for å innføre kristendommen i Norge? Hva forteller kilden om hvordan folket tok i mot kristendommen? Hvilke ritualer nevnes i kilden? Hvilke ritualer hører til den nye religionen og hvilke hører til den gamle? Oppgave 3 - i plenum. Hva forteller kildene om kristningen av Norge vurdering av kilder + læringsopplevelser for 8.-10.trinn «Vi i Utdanningsteamet i Eplehuset har lagd en veiledningsguide til elever og lærere i hvordan søke, vurdere og referer til kilder fra internett. Sammen med veiledningsguiden har vi lagd læringsopplevelser som kan brukes i arbeidet med å trene elevene

kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder: bøker rapporter Tidsskriftartikler aviser bilder kart film musikk intervju avhandlinger nettdokumenter Bruk kildehenvisninger underveis i teksten (kortversjon)og samle alle referansene til slutt i en referanseliste Dersom du oppdager at kilden vises feil -selv om du har valgt rett stil - sjekk hvordan din kilde er registrert i ditt EndNote bibliotek. Eksport fra ORIA legger feks til utg (eller engelsk ed.) i feltet edition for kilden i ditt EndNote bibliotek Hvordan lærer vi kidsa om kilder? Det er et evig kappløp mot de som sprer desinformasjon og falske nyheter. Nå er grunnlaget i læreplanene i skolen på plass

Men fortvil ikke, her er noen råd til hvordan du forbereder deg best mulig til eksamen. Gode råd mot eksamensnerver Dette gjør du før og under eksamen for å roe nervene. Slik jukser du IKKE på eksamen Spionutstyr, utkledning og bulgarsk etterretning er ikke noe å satse på hvis målet er å få toppkarakter på eksamen NB!DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning. Fakultet UB - Universitetsbiblioteket (354) FA - Fellesadministrasjonen (244) HV - Helsevitenskap (430) LUI - Lærerutdanning (116) SAM - Samfunnsfag (149) SVA - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (53) TKD - Teknologi, kunst og design (146 Bruk av kilder styrker teksten. Det kan derimot være vanskelig å vite hvordan en skal henvise til kilder på korrekt måte, særlig når kildene varierer mellom websider, blogginnlegg, bøker og liknende. Kildekompasset er et flott, norsk nettsted om hvordan en skal referere riktig

Hvordan sitere og oppgi kilder inne i en tekst I skrivearbeidet skal du alltid vise hvor du henter informasjon fra, altså hvilke kilder du bruker. sitatet, og skal vise til kildelista di. Kildelista henviser videre til kildene dine. Eks. 1 HVORDAN REFERERE TIL KILDER? I kildelisten: Trykte kilder Etternavn, Fornavn. (Utgivelsesår). Tekstens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver Hvordan referere forfattere i APA-format. APA-formatet oppretter en rekke klare regler for hvordan du kan liste opp referanseverk ved å bruke forfatterinformasjon. Hvordan du refererer til forskjellige kilder, varierer avhengig av antall forfattere kilden tilskrives Trening på å referere til kilder Et undervisningsopplegg av Peter Mørk, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Mange elever i videregående skole er usikre på hvordan de skal bruke kilder og litteratur på en selvstendig måte i skriving av egne tekster. Dette er en ferdighe Hvordan vurdere kilde du finner? Når du finner en tekst eller en annen kilde du vil bruke, så bør du stille noen spørsmål og finne svar på dem før du bruker innholdet til noe. Dette kan vi kalle TORO-testen. T - Troverdig. Er informasjonen troverdig? Høres den helt usannsynlig ut? Stemmer den med informasjon fra andre kilder

Skrive og referere - Biblioteket USNRBUP Øst og Sør - For studenter

Lær deg å bruke kilder riktig Studentsider

Kildekritikk, skrive og referere. Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista. Det er også utarbeidet EndNote-stiler i samsvar med den nye standarden, på både bokmål og nynorsk. Manualen og tilsvarende EndNote-stilene vil bli oppdatert årlig Reglene for hvordan kilder og litteraturlisten skal angis varierer noe fra skole til skole og fra studieretning til studieretning, men tar vi utgangspunkt i åndsverkloven kan vi trekke opp følgende retningslinjer som gjelder for alle skrevne oppgaver

Den romerske antikkenOppgave: Skaldekvad om Olav den HelligeFøydalsamfunn og investiturstridFlom før i tiden…Muhammed og den arabiske halvøya – QuizUUI, Alm

Å henvise til kilder er en viktig del av vitenskapelig kommunikasjon. Det finnes en rekke kilder som kan være aktuelle å bruke innenfor ditt fagfelt, og derfor er det viktig å kunne vurdere hvilke som passer til hva når du skal skrive et vitenskapelig arbeid. Når du skal argumentere for et synspunkt er det lurt at du støtter deg på tidligere forskning som bygger opp om din Referere til kilder. Publisert: 27.10.2014 / Sist endret: 11.09.2018 Vi gir deg veiledning i bruk av kilder i en tekst. Hvordan du henviser og hvordan du lager en. Kilder og litteratur. Under overskriften Kilder og litteratur føres kildene opp punktvis i alfabetisk orden på forfatter, tittel på verk, arkivinstitusjon eller hva som ellers måtte være hensiktsmessig ut fra kildenes art. Dersom lista blir lang, og den omfatter kildetyper av ulike slag, bør den inndeles i underkategorier, for eksempel i «Litteratur og kildeutgaver» og «Ikke utgitte. Søk og researcharbeid tar ofte mer tid enn man tror, men er umaken verdt. En god oppgave belyser ofte problemstillingen på bakgrunn av et bredt kildemateriale. Nedenfor finner du eksempler og lenker på nyttige ressurser som for eksempel Kildekompasset, Viko og Søk og skriv

 • Eigentumswohnung erding kaufen.
 • Faschingskostüme.
 • Gopro quik windows 7.
 • Pinocchio 1940.
 • 4 mars wiki.
 • Airwalk skateshoes.
 • Åpningstider julen 2017 fredrikstad sentrum.
 • Blaumeise steckbrief.
 • Kaste glassvatt.
 • Porec kroatia.
 • Honda cb400n cafe racer parts.
 • Barnetrygd utbetalingsdato.
 • Juleroser herborg kråkevik.
 • Postnummer tomrefjord.
 • Hepatitis vaccine hvor længe holder den.
 • Skor rea herr.
 • Kreisverwaltung neuwied telefonverzeichnis.
 • Kindersachenflohmarkt wuppertal haus der jugend.
 • Stud ip tu.
 • Aruba mobility.
 • Maleficent historie av.
 • Prisnivå sharm el sheikh.
 • Minid for barn.
 • Wohnung in münchen naeche flughafen in kilometer.
 • Harry potter 4.
 • Geilo tuva ski.
 • Rådyrlår tilbehør.
 • Aggressiv alkohol.
 • Masken basteln vorlagen ausdrucken.
 • Kefir melk.
 • Arquebus film.
 • Sesampasta ica.
 • Quanto costa vivere in due.
 • Hollywood sign hollyweed.
 • Käfer ersatzteile.
 • Stephen hawking google translate.
 • Ds nordstjernen.
 • Sunni definisjon.
 • Search for discord server.
 • Guttetur budapest.
 • Garmin inreach account.