Home

Forhåndsgodkjenning uio

En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utdanningen fra utlandet kan bli godkjent som del av studieprogrammet ved UiO, og er viktig for at du skal få støtte fra Lånekassen. NB! Les egen informasjon for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Forhåndsgodkjenning overføres elektronisk til Lånekassen så snart søknaden er behandlet. Du vil ikke få reisestøtte til studier i utlandet fra Lånekassen før søknaden om forhåndsgodkjenning er behandlet og informasjonen overført til Lånekassen. Du vet at saken er behandlet når du får formelt svar i posten fra fakultetet Fyll ut nettskjema for å søke om forhåndsgodkjenning; Dersom emnene du skal ta i utlandet overlapper med emner du enten har tatt eller som du skal ta senere på UiO, kan det medføre studiepoengsreduksjon. Dersom du er lektorstudent med studieretning realfag må du søke om forhåndsgodkjenning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning Før du drar på utveksling må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du har planlagt å ta. Dette er nødvendig for å kunne innpasse emnene i en grad ved UiO, og for å få støtte fra Lånekassen Når Lånekassen skal behandle søknaden søker de i UiOs FS-base om det er opprettet utvekslingsperson og forhåndsgodkjenning på studenten for det aktuelle delstudiet. Lånekassen anbefaler studentene å forsikre seg om at opplysningene er registrert på UiO før de søker om støtte fra Lånekassen

Søknad om forhåndsgodkjenning Dersom du vet emnekode og navn på emner ved UiO som emnene kan overlappe med skriver du dette. Eks. IDIA630 Information Architecture 3 credits overlapper med INF5210 - Informasjonsinfrastruktur. Emnekode og emnenavn på emne En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved UiO når du kommer hjem igjen. Lånekassen krever en forhåndsgodkjenning for å gi støtte (dette gjelder ikke for LL.M.-graden siden denne er en frittstående grad) Søk til UiO i Søknadsweb. Forhåndsgodkjenning. Sjekk om du må søke om forhåndsgodkjenning. UiO > Universitetet i Oslo > Studier > Kontakt oss. Kontaktpunkter UiO. Adresse. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66

Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020. Satsene for 2019 er også oppgitt ØKNAD OM FORHÅNDSGODKJENNING . AV STUDIER I UTLANDET. Skjemaet fylles ut og leveres på infosenteret eller sendes til: Det juridiske fakultet/utenlandskonsulenten, PB 6706 St. Olavs Plass, N-0130 Oslo . Fakultetet behandler søknader vedrørende juridiske fag, og primært fra studenter med opptak på masterstudiet i rettsvitenskap

Forhåndsgodkjenning av utdanning i utlandet - sv

Forhåndsgodkjenning av faglig relevante eksterne kurs kan gis når det er praktisk ut fra foreliggende dokumentasjon. Godkjenningen kan gjøres betinget av bestemte typer dokumentasjon i etterkant, for å sikre at kurset har det faglige nivå og det omfang som disse retningslinjene forutsetter i punktene 3 og 4 Om oppgaven fra LL.M-graden tilfredsstiller disse kravene vil bli vurdert av fakultetet etter at bestått LL.M.-grad foreligger (det gis altså ingen forhåndsgodkjenning for innpassing av oppgave fra LL.M.). For nærmere informasjon om muligheter for innpassing/godkjenning av LL.M.-grad se fakultetets oversikt over utdanninger som blir godkjent Både interne UiO kurs på PhD nivå og kurs som holdes i regi av eksterne aktører kan inngå i opplæringsdelen, så lenge de anses som relevante. Derfor må du søke om forhåndsgodkjenning før du melder deg på kurs. Merk at enkelte PhD kurs oppgir antall poeng i programmet,. Universitetet i Oslo (UiO) viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 6. juli 2017 om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett. Høringen er forelagt fakultetene og øvrige enheter ved UiO som en del av den interne høringsprosessen Nå er det opp til utvekslingsstedet å godta nominasjonen fra UiO og akseptere deg som utvekslingsstudent. inviterer deg til et informasjonsmøte i mars/oktober der du får råd om praktiske detaljer rundt utenlandsoppholdet ditt og hvordan søke forhåndsgodkjenning av fag

Mer informasjon om søking og opptak til emner ved UiO ligger i MittUiB. Da er du selv ansvarlig for å søke om forhåndsgodkjenning for emner du vil ta, og å få meldt deg opp i emnet. Husk at semesterregistreringsfristen ved UiB er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret Les denne saken på UiOs nettsider. Personlig timeplan: Mine studier. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil varierer hvert semester. Tildelingen gjelder opphold av minst 3 måneders varighet, og er en engangsutbetaling per utvekslingsopphold uavhengig av lengde utover minimumslengden. Mer informasjon finner du på UiOs sentrale. Status på utveksling vår 2021 (informasjon fra UiO sentralt) Finn ut mer. Kontakt. Nysgjerrig på utveksling og trenger veiledning? Trenger du generell veiledning om innlevering av forhåndsgodkjenning eller endelig godkjenning? Har du spørsmål om Learning Agreement? Eller er det annet du lurer på? Kontakt UV-studieinfo! Søk utveksling Godkjenning av studieopphald i utlandet ved Det humanistiske fakultet. Du må søke om førehandsgodkjenning av emna du planlegg å ta før du reiser på utveksling, og om godkjenning av studia du har gjennomført etter at du kjem heim frå utenlandsopphaldet

Godkjenning av studieoppholdet før du reiser - Det

 1. arer, deltakelse på internasjonale konferanser, og formidling
 2. Forhåndsgodkjenning og Lånekassen En innvilget forhåndsgodkjenning er også en forutsetning for å kunne søke om støtte til utenlandsoppholdet fra Lånekassen. Merk at Lånekassen krever at man er fulltidsstudent under utenlandsoppholdet. Ved kortere opphold kan det være aktuelt med færre studiepoeng. Når må man søke
 3. erings- og separeringsrequester blir utført
 4. For medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger er det krav om forhåndsgodkjenning av prosjektet. I henhold til Helseforskningsloven skal disse forhåndsgodkjenningene som hovedregel sendes til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Forhåndsgodkjenning - Det matematisk-naturvitenskapelige

 1. Melanie Sauter is a PhD researcher at the European University Institute in Florence. She got accepted to the PhD programme before she had finished her Master's thesis
 2. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har Norges største utvekslingstilbud innenfor samfunnsvitenskap
 3. endelig forskrift ikke foreligger, ber vi om en forhåndsgodkjenning av etablering av det nye masterprogrammet på bakgrunn av den nye forskriften, opplysninger gitt i dette brevet, samt den En mulighet er en dobbeltgrad mellom UiO og Lovisenberg der begge institusjoner tilbyr emner inn i et program med flere studenter enn i dag
 4. Vi viser for øvrig til UiOs nettsider med informasjon om Korona-situasjonen ved UiO og Spørsmål og svar.. Dersom du ikke får svar på dine spørsmål om korona-situasjonen der, ber vi deg benytte hms-koordinator@basalmed.uio.no . Flere av de ansatte har behov for å kunne planlegge samtaler og digitale møter fordi hjemmekontorsituasjonen må koordineres mht. at barn og partner også har.

Derfor er det ekstra ille at treg saksbehandling ved UiO gjør det vanskelig å få et godt faglig utbytte. Flere studenter får ingen eller tregt svar på søknaden om forhåndsgodkjenning. Det kan medføre at relevante emner fylles opp før studenten får søkt, eller i verste tilfelle at studenten ikke får studiepoeng under utvekslingen For øvrig har UiO merket seg at Helsedatautvalget ikke har kommentert Open Science, Horisont 2020 og krav om lagring og tilgang til forskningsdata i lys av sitt mandat. Utvalgets forslag til tiltak for å sikre enklere og sikrere tilgang til helsedata Tiltak 1 Bortfall av forhåndsgodkjenning Det er mye du skal tenke på når du skal skrive og levere masteroppgaven. Her finner du oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen. Du finner også informasjon om kvalitetssystemet for forskning som du som prosjektmedarbeider i masteroppgaveprosjektet må forholde deg til risiko og nytte for barnet, og forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter som sikringsmekanisme. Prinsippet om barnets beste kommer inn som et overordnet moment i vurderingen. 1.1 Redegjørelse for rettskilder Avhandlingen legger alminnelige menneskerettslige prinsipper til grunn ved vurderingen av om barns.

Vedtak vedrørende forhåndsgodkjenning kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. forskningsetikkloven § 10 tredje ledd. Departementet kan gi forskrifter om krav til søknaden, om saksbehandlingsfrister for den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og om de nærmere vilkårene for forhåndsgodkjenning Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk ved UiO fra 1989-1994. Var ansatt som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin fra 1996 til 2009 og ble tilsatt som professor II ved Det teologiske fakultet fra 2001 Universitetet i Oslo (UiO) begynte arbeidet med sitt kvalitetssystem noe senere. I 2012 etablerte universitetet sine sentrale rutiner for hvordan roller, oppgaver og ansvar skal ivaretas ved UiO slik at lovens krav blir fulgt. Implementeringen av systemet, inklusiv rutiner for opplæring og systemer for I over ett år har fylkesmannen i Oslo Akershus behandlet en tilsynssak mot Oslo Universitetssykehus (OUS) i den såkalte kreftgenskandalen. Nylig konkluderte fylkesmannen med at gentestene OUS gjennomførte på kvinner, ikke var medisinsk forsvarlig, melder forskning.no. Etter genetisk veiledning fikk 21 kvinner operert bort bryster og/eller bryster fordi OUS feiltolket genvarianten Dette følger av Samarbeidsavtale mellom OUS og UiO om avklaring av forskningsansvarlig institusjon ved medisinsk og helsefaglig forskning (avtale inngått 18. januar 2013). Prosjektleder er ansvarlig for å søke om forhåndsgodkjenning fra REK

Innen søknadsfristen på UiO for utveksling 15/2 eller 15/9 må du ha valgt utvekslingsavtaler til steder med et emnetilbud som du synes virker spennende. Emneavklaringen vil være grunnlaget for din formelle søknad om forhåndsgodkjenning. Det søker du om etter at du har fått opptak til utveksling Regulering av lisensfinansiert allmennkringkasting i ei digital tid Ei analyse av overnasjonal regulering i møte med nasjonale kontekstar i Storbritannia, Danmark og Nore Mer informasjon om søking og opptak til emner ved UiO ligger i MittUiB. Medisinstudenter ved UiB kan søke om å ta elektive emner ved Universitetet i Oslo (UiO). Merk at det kun er temaemner de to siste ukene (20. januar - 31. januar) som er aktuelle for hospitering (se listen over temaemner ved UiO på denne siden) ved hele UiO, og ikke opp til hver enkelt saksbehandler å bestemme hvor hyppig prøvene skal tas. Det må også informeres godt utad om denne ordningen. Sakstype 2: forhåndsgodkjenning ikke er nødvendig - alle studentene innvilges en generell forhåndsgodkjenning Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer om lag 28000 studenter. Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning. Last ned Studentpolitisk plattform 2020/2021 i pdf her

Studentveiledningen for utreisende utvekslingsstudenter på medisin. Studentveiledningen. Besøksadresse: Domus Medica Telefon: 22851185 i åpningstidene E-post: student.veiledning@medisin.uio.n 1 1 Innledning 1.1 Tema og avgrensning Denne avhandlingen vil redegjøre for reguleringen knyttet til tildeling av fisketillatelser og fiskekvoter innenfor ervervsmessig fiske og fangst med fartøy Statens helsetilsyn har kommet til at Universitetet i Oslo (UiO) (REK), og dette er et brudd på kravene til forhåndsgodkjenning i helseforskningsloven § 9. UiO som forskningsansvarlig, mangler også tilstrekkelige rutiner for internkontroll i forbindelse med medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Les denne saken på UiOs nettsider. Mål. Disiplin- og avhandlingsspesifikke kurs skal tjene til å opparbeide tilstrekkelig forståelse av den aktuelle fagdisiplinen og av akademiske problemfelt som er særlig aktuelle for kandidatens avhandlingsarbeid Du som har søkt via Samordna Opptak må ettersende vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli. Du trenger ikke ettersende vitnemål dersom du får elektronisk vitnemål, det får vi inn automatisk. Du som har søkt via Søknadsweb vil antakelig få svar på søknaden din før du har fullført vårsemesteret. Dersom du får tilbud om studieplass eller venteliste, vil dette mest sannsynlig.

Bilder fra studenter på utveksling - Det

hvilke instanser som må søkes om for å få forhåndsgodkjenning (NSD/evt. REK) og kan gi en kort begrunnelse for dette. Referanser Videre forventes det riktig sitering og bruk av referanser, samt at referanselisten er riktig. Det forvente Flertallet i Helsedatautvalget vil fjerne kravet om forhåndsgodkjenning for tilgang til allerede innsamlede helsedata. Forslaget møter motstand i store deler av forskningsmiljøene Administrativ forhåndsgodkjenning gjennom krav om konsesjon for erverv m.v. av presseorganer må antas å stå i strid med forbudet mot sensur av trykt skrift etter grl. § 100, 1. pkt. Dessuten er det neppe adgang til å gripe inn mot økt konsentrasjon som følger av konkurranse mellom etablerte presseorganer Samfunnsfag ved Universitetet i Bergen. Våre studenter, forelesere og forskere jobber med fag som griper rett inn i samfunnsdebatten. På våre syv institutt kan du lære om alt fra klimakrise til fattigdom, kunstig intelligens, medier og internasjonal politikk, for å nevne noe

Legal certainty i konsesjonssaker : EØS-rettslige skranker for nasjonale konsesjonsordninger. Heistad, Markus. Master thesi For spørsmål angående kurs vennligst ta kontakt med Den norske legeforening på kursgodkjenning@legeforeningen.no, eller ring telefonnummer 23 10 90 00.. Gjeldende spesialistregler for alle spesialiteter, inkludert krav til kursutdanning, ligger på Helsedirektoratets nettsider.. De regionale helseforetakene har oversikt over langtidsplaner for obligatoriske kur ulovlig uten forhåndsgodkjenning etter norsk lovgivning, mens det ikke er tilsvarende begrensinger som gjelder epost til samme personen på arbeidsstedet[3]. Åpningen for spam til jobb-adresser er noe EFN vil anbefale fjernet, gjerne i arbeidet med å innarbeide det relevante EU/EØS-direktivet i norsk lovgivning[4] SPARKET: Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr. Nå dras flere medforfattere med i skandalen, da seks sampubliserte artikler må trekkes tilbake UiO har sammenlignet utdanningsløpet med UiO sin integrerte master i klinisk ernæring. Den korte betenkningstiden for søkerne er kritikkverdig samtidig som det ikke gis noen forhåndsgodkjenning fra Helsedirektoratet om autorisasjon etter enten bestått egnethetstest eller gjennomført praksis

Søknad om forhåndsgodkjenning: Før du sender søknad må du få godkjent ønskene dine. Vennligst send inn søknad om forhåndsgodkjenning. Fristen for søknad om forhåndsgodkjenning for utveksling er forlenget til 1. oktober. Når du har fått godkjent ønskene dine, sender KHiO beskjed til skolen(e) om at du har tenkt å sende en søknad Å reise til Berkeley er hittil det beste valget jeg har gjort i studietiden. Det å kunne tilbringe et semester ved UC Berkeley i California er en stor mulighet da det rangeres som et av de beste universitetene i verden innenfor sine fagfelt Dette gjelder valgemner (20 studiepoeng) og emner som tilsvarer de bibliotekfaglige emnene (40 studiepoeng). Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet Om forhåndsgodkjenning: Shery l Josdal. Reis på praksisopphold etter studiene! Erasmus+-praksismobilitet i Europa er et tilbud for alle studenter uansett fagretning eller studieprogram. Du finner din egen prakisplass og reiser som nyutdannet i løpet av året etter du er ferdig med graden din. Husk å søke i løpet av det siste semesteret. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materiale eller helseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK

Krever forhåndsgodkjenning. Leder for Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs, foreslår forhåndsgodkjenning av fag ved utveksling, fremfor det nåværende ettergodkjenningssystemet. Hun tror det vil senke terskelen for å dra på utveksling Som student treng du bøker. Og skrivepapir. Og pennar. Og ein perm eller to til alle papira. Då har du så mykje at du treng ein sekk å ha alt i. Heldigvis må du ikkje forlate universitetsområdet for å få tak i dette Du kan søke om at tidligere eller ekstern utdanning tatt ved andre institusjoner skal bli en del av graden din ved UiB. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på fakultetssidene Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer om lag 28000 studenter. Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning. Last ned Studentpolitisk plattform 2019/2020 i pdf her

Men utvekslingsavtalen var visst foreldet. UiO hadde bare glemt å fjerne den fra sine nettsider. Noe jeg gjerne skulle visst før jeg søkte. Heldigvis hadde jeg en plan B. Og fikk dra til Hamburg isteden. Så begynte jeg å jobbe med å søke forhåndsgodkjenning for emnene i Hamburg. Ingen forhåndsgodkjenning, intet studielån 228 MThfiflfffjffi ∆ffl; : Sffifjfj Frode Veggeland 19 Europeisering av helsepolitikken Michael 2017; 14: Supplement 19, 228-40. Artikkelen handler om hvordan EU over tid har fått økt kompetanse og myndig

Dette sikrer at det foreligger forhåndsgodkjenning for transaksjonen fra person med BDM. Bestillerne skal inneha en skriftlig bestillingsfullmakt, som også innebærer attestasjonsmyndighet for kjøp av varer og tjenester. Tildeling av bestillingsfullmakt gis av person med BDM og godkjennes av Økonomidirektøren NOKUT-bloggen Nei til falske universiteter i Norge Publisert 14. oktober 2020 av Kristin Vinje.. Khrono har gjort en god og viktig jobb med å sette søkelyset på det som går under betegnelsen falske universiteter, som er foretak som utgir seg for å være akkrediterte utdanningsinstitusjoner uten at de har slik rett

Det gis uansett ingen forhåndsgodkjenning om autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon til å jobbe som psykolog må du søke om etter utdanning. Studenter som ble ferdige med en master i klinisk psykologi fra ELTE i Ungarn våren 2016 har ikke fått lisens eller autorisasjon i Norge Statens helsetilsyn legger til grunn at UiO ikke har hatt tilstrekkelige rutiner som sørget for at det ble avdekket at forskningsprosjektet manglet forhåndsgodkjenning fra REK. UiO synes heller ikke å ha hatt rutiner som satte institusjonen i stand til å gjøre nødvendige grep da avviket ble oppdaget Produsenter, distributører og forhandlere av ulovlig pornografi sender ikke sine videofilmer til forhåndsgodkjenning men satser på lite synlige salgskanaler, som postordre, bakgårdsbutikker og betale-TV via satellitt. 40 For barneporno foregår distribusjonen helt i det skjulte Studentkort får du i Studentekspedisjonen etter at du har semesterregistrert deg og gjort opp studentbetalingen. Du må ha med semesterkvittering og gyldig legitimasjon § 7 Forbud mot krav om forhåndsgodkjenning. En tjenesteyter kan tilby informasjonssamfunnstjenester uten noen forhåndsgodkjenning eller lignende tillatelse som utelukkende har sin grunn i tilbudet om informasjonssamfunnstjenester. Krav om tillatelse etter teleloven kapittel 2 gjelder uten hinder av første ledd

Forhåndsgodkjenning av kurs Kommunereform - UiO - Ina Smith Meyer (pdf) Kontakt. Post- og fakturaadresse: Boks 147 Sentrum 0102 Oslo | Fakturaopplysninger. Besøksadresse: Kirkegata 15 0153 Oslo. Org.nummer: 840 414 892. Tlf. 22 93 30 50 | Kontaktskjema.. Forlengelse av PII: Forhåndsgodkjenning av dekanen før behandling i TU ikke lenger nødvendig. Hurtiggjennomførbar Administrative ressurser. Personal Kuttet budsjettskjema til tilsettingssaker Hurtiggjennomførbar Administrative ressurser. Doktorgradsprogrammet Planlegger å legge fremdriftrapportering inn som en del av FS. Sli

Helsetilsynet slår fast at den omstridte metoden to UiO-forskere brukte for å diagnostisere flåttsykdom er i strid med loven. Nå frykter tidligere smittevernoverlege at mange pasienter kan ha fått feil diagnose forhåndsgodkjenning. Saksnr. hos REK sør-øst: 2018/2011. Etter ny personopplysningslov har Universitetet i Oslo og prosjektleder Linda Z. Arvidsson et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2. UNIVERSITETET 7 % I OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Helserettsavdelingen Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Oslo, 4. mai 2009 Deres ref: 200900781-/LTH Vår ref: 2009/3973 F Forhåndsgodkjenning Utenlandske helgrader og emner som har fått godkjenning tidligere av NOKUT må danne grunnlag for forhåndsgodkjenning ved institusjonene. NOKUT må gjøre oversikten over disse gradene og emnene tilgjengelige for institusjonene slik at søknadsprosessen blir forkortet og mer oversiktlig. Rangeringe

Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning - Det

 1. Regelverk og takster Du som utfører behandling med refusjon fra Helfo, kan kreve refusjon på bakgrunn av aktuelle takster og regelverk
 2. Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept. Hvis medisinen du skal bruke ikke kan bli skrevet ut direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om såkalt individuell stønad på blå resept
 3. Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån
 4. Som student på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk kan du reise på utveksling i ett eller to semestre i 3. studieår. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til spesialpedagogikk. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogramleder, vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA
 5. Etter departementets syn vil ikke lovforslaget få konsekvenser for skatteprovenyet. Konsekvensene av forslaget om forhåndsgodkjenning av frivillige organisasjoner som kan være mottaker av utdelinger fra såkalte ideelle fond, antas å være relativt små
 6. Søk forhåndsgodkjenning av fagplan før du reiser Når du har bestemt deg for land og universitet, må du sette opp forslag til fagplan og søke om forhåndsgodkjenning av fagplanen din. Søknad. Søknadsfrister er 1. desember til USA og 1. februar til Europa og Norden. Søknadsskjema. Fakultetets krav til fagpla

ref220109 REFERAT FRA STYREMØTE FOR NATURHISTORISK MUSEUM, UNIVERSITET I OSLO 22. januar 2009 kl. 0900-1315 . Tilstede: Nils B. Gulnes (leder) Anna Marika Bendiksby Anne Finnanger Stein Kaartvedt Jan T. Lifjeld Jon Lønnve Synnøve Knivsland Pejman Mansouri Forfall: Stein Lier Hansen, vara kunne ikke møte. Fra administrasjonen: Elen Roaldset Thore Desserud Fridtjof Mehlum Maria Kåhrström. Kravet om forhåndsgodkjenning var dermed godt innarbeidet og velkjent lenge før 2007, påpeker en granskingskommisjon oppnevnt av UiO (se hovedsak). Kommisjonen rapporterer imidlertid også at det var en viss usikkerhet i forskningsmiljøet om når man pliktet å innhente godkjenning for norsk forskning i utlandet UiO skal bane vei for ny tenkning og kunnskap, samtidig som vi skal øve motstand og forsvare idealer. Forhåndsgodkjenning er et viktig verktøy fordi det gir en form for trygghet og forutsigbarhet som gjør det mindre farefullt for studenter å våge å dra på utveksling UiO samt XXXXXX og XXXXXX ble i brev av 2. oktober 2013 anmodet om å redegjøre for forskningsprosjektet. Svar ble mottatt her henholdsvis den 22. oktober og 28. oktober 2013. Statens helsetilsyn anmodet den 5. november 2013 om ytterligere opplysninger i saken, og UiO besvarte henvendelsen den 22. november 2013

Ruyter, Knut W (2010). Etikk i forskning. Om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter i regionale etiske komiteer. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. (1), s 72- 78 Ruyter, Knut W (2009). Når er et samtykke frivillig?. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(7), s 61 Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger. Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement, og gir mange fordeler Ny liste over universiteter som gir rett til utvidet stipend i 2021-2022. Studenter som går på universiteter med høye skolepenger og som er på DIKUs liste over godkjente universiteter, kan få et utvidet stipend til skolepenger

Forhåndsgodkjenning til Lånekassen - For ansatte

Helseforskning krever forhåndsgodkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) som behandlingsgrunnlag. Kravet gjelder ikke for helsetjenesteforskning. Likevel har REK blitt delegert myndighet til å gi fritak for taushetsplikt for (bestemte) helseopplysninger etter §35 også til bruk Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-008 7.9.2011 AMH Sist endret: 2.3.12 Oversikt over sakstyper, arbeidsoppgaver og konklusjoner innenfor Godkjenning 1.1 Forhåndsgodkjenning : Forhåndsgodkjenning er overlapper i stor grad mot vurderinger som gjøres i forbindelse me Inger Heiberg, assisterende direktør i OSS og sentral prosjektmedarbeider i Framtidens OUS-prosjektene, vil fra og med 3. april bli operativ leder på Radiumhospitalet. Hun blir ansvarlig for å koordinere drift med aktiviteten i byggeprosjektene de neste 4 årene. Bjørn Erikstein, administrerende direktør for OUS, samordner driften ved Radiumhospitalet i perioden 2018 - 2022/2023 under. Helsetilsynet slår fast at den omstridte metoden to UiO-forskere brukte for å diagnostisere flåttsykdom er i strid med loven. Nå frykter tidligere smittevernoverlege at mange pasienter kan ha.

UIO er den eneste institusjonen som har noe omfang av lokale koder med i alt 5 lokale koder. (UIB har en lokal kode som kun er brukt i gamle saker) Problemstilling rundt håndtering av fagskoler som kan gi fritak for deler av ingeniørutdanningen.. Ligner litt på realkompetanse Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-030 7.5.13 Geir Vangen Notat: Rapportering av forhåndsgodkjenning delstudier i utlandet Hvert år behandler Lånekassen 10.000 lånesøknader for delstudier i utlandet. For hver og en av diss VELKOMMEN SOM DELTAKER PÅ KURS I TRYGDEFAGLIGE EMNER FOR MANUELLTERAPEUTER OG KIROPRAKTORERKurset i Trygdefaglige emner blir arrangert ved Avdeling for samfunnsmedisin, Helsam, UiO den 20.-22. oktober 2015 UiO Strategisk/planlegging forespørsel, gjennomføring Operativt, forvaltning, dag- til dagkjøp Betaling eSignatur Gjennomføring KG-verktøy System- og Forhåndsgodkjenning av kjøp og sikre budsjettdekning Dokumentere løpende og oppnå bedre sporbarhet (revisjonsspor

Godkjenning/innpassing av utvekslingsopphold/studier i

UiO har heldigvis en egen mal for motivasjonsbrev her. Brevet kan skrives på engelsk eller det språket de snakker der du skal på utveksling, hvis du føler deg trygg på dette selvfølgelig. Et tips for dem som vil skrive på et annet språk enn engelsk er å få en språklærer til å ta en titt på det sånn at det ikke er noen enorme skrivefeil og evt. riktig bruk av konjunktiv, hehe Norsk-engelsk ordbok Engelsk er verdens viktigste språk - og grensen mellom norsk og engelsk blir stadig mer flytende. Det forventes i dag at vi nordmenn behersker engelsk - både i jobbsammenheng, i utdanning, på reise og for å følge nye mediekanaler Forhåndsgodkjenning av kjøp og sikre budsjettdekning Dokumentere løpende og oppnå bedre sporbarhet Linear (Utvikling bruk av innkjøpssystemet UiO) Kommentar: Andel bruk av Bestillingssystemet imars 2015 er 74%, opp 4% fra februar 2015. NHM har høyest andel bruk på 81% Master i sosialantropologi er i hovedsak bygget opp omkring studentenes masterprosjekter. Prosjektene har stor tematisk og regional bredde. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt, å formulere og svare på vitenskapelige problemstillinger Forhåndsgodkjenning av fag! For at fagene dine skal være gyldige sånn at du får studiepoeng må de godkjennes av UiO. Hvis du alt har valgt fag, eller vet hvilke fag du kunne tenke deg å ta, kan du søke om forhåndsgodkjenning

Slik søker du om utveksling - Universitetet i Osl

finansieringsordning overfor UiO-ledelsen og Kunnskapsdepartementet. Styret ber om at en sak om driverne i og forbedringsmulighetene i KHMs økonomi fremlegges for senere styrebehandling. Styret avventer oppfølgingen av iverksatte tiltak gjennom behandlingen av nytt budsjett/ langtidsbudsjett, årsplan og nye strategier i kommende styremøter Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Utvekslingssemester 3. semester Opplegg for utvekslingen I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner

Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO

 1. Her finner du informasjon om hvordan du ber om begrunnelse, hvordan du klager på en karakter og hvordan du kan klage dersom du mener det har blitt begått formelle feil under eksamen
 2. Masterclass partikkelfysikk UiO 4 april 2019. Publisert: 05.04.2019 / Sist endret: 05.04.2019 Fysikk 1 gruppen fra Sandvika vgs deltok 4 april på Masterclass i partikkelfysikk som arrangeres av UiO hvert år
 3. Krav om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjektet i uavhengige etiske komiteer, krav til internkontroll og informasjonssikkerhet, tilsyn med forskningsprosjekt, plikten til å informere deltakerne om prosjektet og retten til å reservere seg mot deltakelse er alle sentrale personverntiltak, samtidig som det legges til rette for samfunnsnyttig forskning
 4. Nytt kurs i TRYGDEFAGLIGE EMNER er satt opp 9.-11. mars 2016 ved Universitetet i Oslo. Dette kurset er obligatorisk for manuellterapeuter som skal ha utvidede rettigheter til å sykmelde

Kravspesifikasjon for ny godkjenningsmodul Page 3 Ufordelt Ubehandlet (men fordelt) Utgått (settes av rutine dersom forhåndsgodkjenning har ligget ubehandlet i mer enn 6 mnd) Mangel Under behandling Trukket søknad (gjort av studenten selv i StudentWeb) - innebærer at saken låses for videre behandling i FS/rød varseltekst i øvre del av bilde Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog. Søk profesjonsstudiet med årsstudiet som opptakskrav

Skjemaer - Det juridiske fakultet (UiO

 1. «Den urett samene og andre urfolk har vært utsatt for - både som innbyggere og helseforskningsobjekter - er veldokumentert. I urfolksområder er derfor mange i dag skeptiske til forskning og forskere», skriver Sametinget i et vedtak fra desember.. En lang prosess for å komme fram til etiske retningslinjer for samisk helseforskning skal fullføres i løpet av 2019 med vedtak i Sametinget
 2. Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-008 7.9.2011 AMH Sist endret: 29.11.11 Oversikt over sakstyper, arbeidsoppgaver og konklusjoner innenfor Godkjenning 1.1 Forhåndsgodkjenning : Forhåndsgodkjenning kan overlappe mot Learning Agreement (LA) som inngår i alle avtaler o
 3. (TOS) - Videreutdanninger(VU) - Permisjoner, individuelle studieløp,godskriving/ forhåndsgodkjenning av ekstern utdanning. Studieløpsveiledning. - Oppfølging av progresjonskrav TOS - Søknader om fritak for en av målformene i norsk - Førskolelærer/barnehage lærerutd. heltid (FLH/BLH) - Master i Barnehageped
 4. Avtale om fri stasjon, også kalt fristasjonsavtalen er en avtale mellom DNS og Universitetet i Oslo, som gir DNS rett til å disponere lokalene på Chateau Neuf vederlagsfritt. Det ble signert en ny avtale om fri stasjon i 2014, som erstattet den opprinnelige avtalen fra 1998 i forbindelse med UiOs kjøp av Chateau Neuf
 5. vil ha masse til felles med din, altså. Så du kan sikkert lese likevel selv om du ikke er HF'er ved UiO
 6. - Kurset i Trygdefaglige emner blir arrangert i auditoriet ved Avdeling for samfunnsmedisin, Helsam, UiO den 9-11 mars 2016. - Kurset er nødvendig for kiropraktorer og manuell terapeuter som skal ha rett til å sykmelde sine pasienter i inntil 12 uker
 7. Fysikk 1 gruppen fra Sandvika vgs deltok 4 april på Masterclass i partikkelfysikk som arrangeres av UiO hvert år. Masterclass og Hands on Particle Physics er et initiativ fra IPPO
 • Tickets san marco basilica.
 • Chili con carne med kjøtt.
 • Mikro balansert ventilasjon.
 • Likestilling og likeverd i barnehagen.
 • Macron haugesund åpningstider.
 • Geilo tuva ski.
 • Mathuset lunch.
 • Ireland geography.
 • Journey to the mysterious island imdb.
 • Kindertanzen hanau.
 • Fernsehturm hamburg bungee jumping.
 • Normal tromsø åpningstider.
 • Catherine princess.
 • Csd oldenburg 2017 bilder.
 • Melisande pulver.
 • Portia pc.
 • Pontiac trans am 1977 for sale.
 • 1877 bergen michelin.
 • Hades disney.
 • Kartleggingstest bokmål.
 • Ds nordstjernen.
 • Åpningstider barnehage tromsø.
 • Muy buenos dias a todos.
 • Hørselssentralen molde.
 • Der herrscher liebe tarot.
 • Delt bosted.
 • St hanshaugen studenthus.
 • Markus zusak mika zusak.
 • Beste nederlandse artiesten.
 • Bilder oma und enkelkind.
 • Seat ateca tdi.
 • Kunsthandwerkermarkt botanischer garten heilbronn.
 • Escuelas de puericultura en gomez palacio.
 • Cubas historie.
 • Bodø flyplass ankomst.
 • Cherubim engel aufgabe.
 • Canker horse.
 • Mountain climber game.
 • How to calculate chi square test.
 • U21 em kvalik.
 • Abba mammamia.