Home

Universell utforming html

Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene Universell utforming (UU) har som mål å bidra til at løsninger skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesialløsninger. Dette bidrar til et inkluderende samfunn der flest mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne Universell utforming vil seie at produkt og omgivnader er utforma eller lagde til rette slik at dei kan brukast av alle, utan behov for tilpassing (jf. likestillings- og diskrimineringslova). Ingen skal bli ekskluderte på grunn av nedsett funksjonsevne, manglande språkferdigheiter eller andre forhold Noen enkle råd for utforming av nettsider. Bruk standard teknologi og WAI - retningslinjene inkludert WCAG 2.0. Bruk riktig og gyldig HTML og CSS. Skill mellom innhold og struktur, Sidene skal være ryddige og oversiktlige. Ikke lagre tekstbilder som bilder. Bilder skal ha bildebeskrivelser. Bruk tekst som alternativ til bilder, video, tale

Universell utforming FTW! Redesign av blindeforbundet

Video: Universell utforming - Ung

Kompetansesenter for universell utforming Universell

Universell utforming - Gode eksemplerBedre toalett for funksjonshemmede kan også spare

Universell - jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Nyheter. 16 søknader om stimuleringsmidler i 2020. Da søknadsfristen for stimuleringsmidler 2020 gikk ut den 18. september, hadde det kommet inn 16 søknader Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse Universell utforming (uu) er et begrep som betyr at løsninger skal kunne brukes av alle. Alle nye nettsider ved UiO skal være universelt utformet. Gode nettsider for alle. Vi må sikre at personer med funksjonshemminger kan bruke UiOs nettsider. Hver sjette nordmann har en funksjonshemming og en av to trenger tilgjengelighetsfunksjonalitet Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

Universell utforming (UU) vil si å gjøre innhold tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette er det både et ønske og en forpliktelse for NDLA å få til. Det er bare noen enkle grep som skal til for å bedre brukeropplevelsen for flere Hvordan teste universell utforming av ditt nettsted. En viktig del av kvalitetsarbeidet er å ta noen steg tilbake og teste ut hvordan løsningen fungerer. Når du tester selv, Flere av punktene under krever at du har grunnleggende kjennskap til HTML. 1. Tastaturnavigering Veilederen har fått navnet Universell utforming av webinarer - Tips for å få med alle i digital læring og samarbeid.Veilederen kan lastes ned som pdf eller leses i html-versjon ved å klikke på lenker i menyen på denne siden. Om prosjektet og rapporte Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019

Universell utforming - Universitetets senter for

 1. g når vi alle målgrupper gjennom én og samme løsning. Tenk derfor på UU som en prosess og et virkemiddel gjennom design- og utviklingsløpet. For å sikre god lesbarhet er det viktig med god kontrast mellom bakgrunn og tekstfarge
 2. g er utfor
 3. g gjelder for alle private og offentlige virksomheter retter mot allmenheten. For de som allerede har en nettside gjelder de nye reglene ikke før 1. januar 2021, Det har også mening for den som leser at overskrifter er markert med riktige HTML-tagger
 4. g. Forskningen på temaet har hatt to hovedretninger: hvordan sikre mobilitet for flest mulig, og hvordan gjøre kollektivtransportsystemene tilgjengelig for større grupper av befolkningen
 5. g Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utfor
 6. g er allerede en del av internkontrollsystemet. Vi har imidlertid sett behov for å heve kvaliteten både på omfanget av UU i selve systemet og utfor
 7. g er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser. Informasjon, varer og tjenester Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon - men ikke innholdet i informasjonen. Skrivetolk Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle

Universell utforming - FUG - Foreldreutvalget for

 1. g. Viktige objekter og funksjoner må være lett å finne. Presentasjonen må skilles fra innholdet for å tilrettelegge for ulike plattformer og skjermstørrelser
 2. g betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utfor
 3. g er en strategi i seg selv, som er integrert i nasjonale, fylkeskommunale og kommunale planer og prosesser. Råd for funksjonshemmede. Rådgivende organ i saker som angår mennesker med funksjonshemninger. Meld ifra om manglende universell utfor
 4. g er der definert som: Universell utfor
 5. g. Norsktipping.no er utviklet i tråd med kravene i forskriften om universell utfor
 6. g Svært mange svaksynte og blinde vurderer å slutte i jobben fordi datateknologien blir for vanskelig. - Jeg følte meg dum over å si fra om at jeg sliter med å laste opp en fil, forteller blinde Kristin Berg
 7. g? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film.

Nettsider — Blindeforbunde

 1. g innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutfor
 2. g er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, ad
 3. g» blir brukt synonymt med «design for alle», «universell design», «tilgjengelighet for alle» og «inkluderende design». I det videre her fokuserer vi på de arkitektur- og byplanrelaterte sidene ved universell utfor
 4. g handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle
 5. g betyr i praksis for dem som prosjekterer bygninger og utearealer. - I byggteknisk forskrift er kravene spredt rundt i ulike paragrafer. Det vi har gjort er å samle dem og sortere dem tematisk i sjekklister, forteller seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk
 6. g er etter hvert blitt innarbeidet som en selvfølge i prosjekteringsarbeid på bygg og anlegg og i stedsutviklingsprosjekter. Men for mange steder er universell utfor
 7. g i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utfor

universell utforming - Store norske leksiko

Universell utforming er et begrep som har vært og fortsatt defineres på ulike måter. En definisjon som ofte har blitt benyttet er følgende: Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig uten spesielle tilpasninger eller. Universell utforming. Universell utforming er regler som alle IKT-løsninger bør ta hensyn til. Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT skal alle nye IKT-løsninger som utvikles fra 1.juli 2014 følge krav om universell utforming. Eksisterende løsninger skal oppfylle samme krav innen 1.januar 2021 Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte

Universell utforming standard

Universell utforming er et viktig mål i dette arbeidet, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, slik at muligheten for deltakelse er tilstede. Det er viktig å være klar over at demens er en sykdom som utvikler seg forskjellig fra person til person Kommunal strategi for universell utforming Last ned dokumentet her Last ned kartleggingsskjema for offentlige bygg her I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som kom 1. januar 2009 ligger det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell utforming. Dette gjelder både

Kravene til universell utforming er beskrevet i WCAG-standarden. For eksempel legger disse kravene til grunn prinsipper om at nettsiden skal være mulig å betjene. Det betyr at brukergrensesnittet skal være tilgjengelig for flest mulig, og at innholdet skal være mulig å oppfatte - som betyr at informasjonen i selve boka må presenteres for brukere på måter som flest mulig kan oppfatte Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Veileder for et universelt sentrum Hamar kommune ønsker å gi gater, fortau og plasser et enhetlig preg og bedre universell utforming. De har derfor fått laget en egen formingsveileder som viser hvordan man vil ha det. Veilederen skal være et verktøy for kommende byggeprosjekter i Hamar

Andreas Aasen

Universell utforming og tilgjengelighet - Bufdi

Universell utforming i maritim passasjertransport - passasjerskip, ferger og hurtigbåter Veileder for universell utforming av skip, kaier, bygninger, informasjon, tjenester, prosesser og anskaffelser. Veilederen blir løpende oppdatert. 1. Innledning. 2. Erfaringer i maritim passasjertransport. 3 Universell utforming vil si at vi må tilrettelegge omgivelsene slik at alle har like stor mulighet til å bruke og dra nytte av disse. Det handler ikke bare om de fysiske omgivelsene, men i større og større grad også innenfor IKT og medier. En webside som er universell utformet, gir mulighet til å nå flere gjennom den samme løsningen I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket: Du skal kunne gjøre rede for prinsippene for universell utforming Det beste må ikke bli det godes verste fiende - universell utforming må vike for å få Nydalen-undergangen på plass, mener Bent Gether-Rønning (H) Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Det er en menneskerett å få delta

AKUTTGRUPPEN AS - Pcinfo Web

Det er to offisielle definisjoner av begrepet universell utforming i Norge. I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven , er universell utforming definert slik: «Med 'universell utforming' menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Pålagt universell utforming. Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK10). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen til forskriften henviser til Norsk Standard NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper Universell utforming: Utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler . Universell utforming av bygg:. Universell utforming, eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Følger du reglene som trådte i kraft 1. juli 2014? Meld deg på vårt kurs i universell utforming av nettsider, kurset for deg som vil vite hva som skal til for å følge reglene som gjelder alle norske nettsider.Vi ser på WCAG 2.0 og WCAG 2.1. Eksisterende sider har frist på seg til 2021

Universell utforming gir gjen-kjennbare og gode løsninger for alle. 6 I USSHOLDEPLASS Utforming av bussholdeplassen Plassering • Oppstillingsplassene for buss bør ligge på rettstrekning, slik at en er sikret god tilgjengelighet til all Universell utforming betyr at det byggverket, produktet eller uteområde som blir laget skal kunne brukes av alle uten behov for tilpassning og en spesiell utforming, så langt som mulig. Det må tas hensyn til alle, i både alder og funksjonsevne. Det som også er viktig er at det som er tilrettelagt også kan brukes av alle andre Det finnes flere forskjellige definisjoner av begrepet universell utforming. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne) setter krav til generell tilrettelegging (universell utforming) av all virksomhet som er rettet mot allmennheten. Dagens lovverk innebærer at alle nye bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten herunder. De var på rundreise i Norge for å se hva vi; foregangsland på lovgiving av universell utforming (UU) forsket og underviste på emnet. De ville, kort sagt, se, lære og la seg inspirere. Dagen ble startet med en presentasjon av laben, så fulgte en full omvisning, lunsj og tilslutt en gjennomgang på hvordan det undervises i UU her ved NTNU i Gjøvik Universell utforming betyr løsninger som fungerer for flest mulig og optimalt sett for alle. Ikke bare dem med forskjellige typer funksjonsnedsettelser. Man deler gjerne brukernes behov inn i 4 nivåer. Nivå 1 er grunnleggende behov som man søker å dekke for flest mulig mennesker

Universell utforming. Vi markerer oss som en av de største leverandørene i Norge av blant annet taktile indikatorer i vinyl/sink/rustfritt og syrefaste stålplater til bruk som farefelt øverst i trapper. Trappemarkering i aluminium, myk-/hardplast, spesialfarger, trappeneser i glassfiber, tape osv Universell utforming tyder at produkt, tenester og omgjevnadar skal utformast på ein slik måte at dei kan nyttast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing eller spesiell utforming. Visjon. Stord kommune er eit samfunn for alle Universell utforming. Universell utforming er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

 1. g og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utfor
 2. g er ikke noe vi kan velge å gjøre, det er noe alle offentlige virksomheter er lovpålagt i følge Diskri
 3. g av dokumenter, det vil si å lage dokumenter som er tilgjengelige for flest mulig, kan ofte virke som en stor utfordring. Med rikt.

Kommunale midler til universell utforming i Tjeldsund. Skrevet av Janne Johansen. Publisert 20. oktober 2020, Oppdatert 20. oktober 2020. Lytt til teksten Innstillinger. Søknadsfrist 5. november. Tjeldsund kommune har satt av 3 % av kulturmidlene (som ikke går direkte til idrettslag) til tiltak for å fremme universell utforming Universell utforming. Statlig informasjon . Universell utforming; Adresse og faktura. Harstad kommune - Hársttáid suohkan. c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad Faktura-adresse: Send EHF til 9908:972417971 Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate 9. Tlf: 77 02 60 00. Faks: 77 02 60 06 Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle

Det finnes et mangfold av veiledere og håndbøker om universell utforming. Vil du bruke dokumentene i forbindelse med prosjekteringsarbeid må du være klar over at det gjelder følgende rekkefølge vedrørende kvalitetskrav: lov, forskrift, veileder For mer informasjon om regelverket rundt universell utforming, se Tilsyn for universell utformings nettsider. Hvordan få oversikt over behovet for universell utforming Brukerne av løsningen kan for eksempel ha problemer med å forstå innhold, ha nedsatt motorikk, hørsel og syn. En tilgjengelig løsning er også er en brukervennlig løsning

For å møte kravene for universell utforming må vi ha god kontroll på en nettsidens grunnleggende byggeklosser, HTML. Det kan være en krevende jobb der vanskelighetsgraden med å teste stiger i takt med produktets størrelse og omfang Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Politikken om universell utforming. Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I dette arbeidet har det vært utarbeidet flere handlingsplaner for å nå målet. Den første.

Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne Universell utforming. DIFI: Standarden for UU (WCAG 2.0) Veiledning og løsningsforslag for å følge WCAG 2.0; Andre ressurser: Du bør alltid utnytte innebygde semantiske HTML-elementer for å uttrykke semantikk, men hvis det ikke er mulig å bruke HTML-semantikk,.

Kundeseminar April 2014, Semantisk web og brukertilpassing

Mens universell utforming stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utforming og tilgjengelig boenhet i tråd med pbl. § 31-2 fjerde ledd Nettsider - Universell Utforming Kunnskaper og ferdigheter om universell utforming er sentralt ved utvikling og bruk av nettsider. Denne oppgaven går ut på å jobbe frem nye nettsider sammen med en frivillig organisasjon som ønsker å oppdatere deres nettsider Målsettingen i prosjektet har vært å tydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til utforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevante håndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypende innhold.. Veilederen gir en forenklet framstilling av relevant innhold i byggteknisk forskrift er universell utforming. I forbindelse med arbeidet i kommunenettverk universell utforming har det blitt gjort mye bra arbeid i de kommunene og fylkeskommunene som er med i det nettverket. Bygg og uterom I januar 2018 publiserte KS heftet Nyttig for alle, nødvendig for noen med noen gode eksempler presentert

Bilder og grafikk | Universell utforming

UNIVERSELL UTFORMING I IKT Nå må webutviklere forholde seg til helt nye regler. Omfattende forskrift ble innført i fjor. Langt fra alle har fått det med seg. DiFi har opprettet en UU-skole som skal hjelpe utviklere med å tilpasse nettsider til forskriften. (Bilde: DiFi Universell utforming handler ikke alltid om fysiske tiltak. Pionertur i Oslo . Utfordringer som finnes i det offentlige rom for mennesker med demens. Ørens lyd i operaen . Det flotte operabygget er laget for å skape god lyd. Koder trafikklys . Trafikklysets hemmelige kode. Tinkern Universell utforming er å utforme omgivelsene slik at de kan brukes av alle. For synshemmede har dette stor betydning på områder som kollektivtransport, billettautomater, gatemiljøer, IKT-løsninger og bygninger

HTML5 - Universell utforming - NTNU Wik

Universell utforming av transportsystemet er bra og bør utvikles videre, men det vil likevel alltid være noen som faller utenfor. Det bør derfor også vurderes mer individuelt tilpassede løsninger for dem som ikke har fysiske og/eller psykiske forutsetninger for å kunne reise kollektivt Det har vært et regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven siden 2013 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0), men nye krav fra EU i direktivet Web Accessibility Device (WAD) vil gjelde i Norge fra juli 2020 i den nye WCAG 2.1.. Alt dette kan virke ufattelig forvirrende, så vi skal forsøke å guide deg gjennom regelverket på en. Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt) Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgjevnadene for å fremme like moglegheiter for alle personar i samfunnet. Anskaffingslova krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår

universell - Universell

Universell utforming av reisesystema er viktig i dagens samfunn. Alle ledd i reisekjeda må vere med i slike vurderingar. Det har såleis vore arbeidd mykje med universell utforming av reisekjeder siste åra og lovverket er betydeleg skjerpa Universell utforming i bygg. Universell utforming i bygg betyr i korte trekk at at alle bygg som er ment for offentligheten skal være tilgjengelig for flest mulig mennesker, uansett funksjonsnedsettelse. Bygget skal være både trygt og effektivt å bruke for blinde og svaksynte, noe som gjør at man må tenke inkluderende helt fra start Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Belysning og universell utforming. Filmen gir en innføring i tematikk rundt belysning og universell utforming som handler om trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet uten å diskriminere noen brukere. Belysning og universell utforming (tekstet) from Lyskultur on Vimeo. Del på Facebook

Universell utforming er med på å ivareta og tilrettelegge byggene for alle brukergrupper. Noen av elementene i universell utforming er ledelinjer, kontrastlinjer og taktil merking av farer og gangretninger. Prolink leverer taktile løsninger Gratis temapakke med sjekklister, rutiner og andre hjelpemidler for å inkludere universell utforming i planleggingen (FFP, mai 2007)

Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell. Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming. Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammens.. Universell utforming bidrar til å styrke kollektivtrafikken både overfor personer med nedsatt funksjonsevne og øvrige passasjerer. Men ofte dekker ikke tiltakene hele reisekjeden og løser heller ikke alle utfordringene funksjonshemmede møter når de reiser kollektivt

Kurs: Interaktivt innhold | presentasjon | infoskjerm | eFoto- og videokurs med mobiltelefon | Qross KurssenterNorsk vsFysisk læringsmiljø - Utdanningsdirektoratet

Universell utforming av digitale læremidler Fra 2021 skal digitale læremidler være utformet etter prinsippet om universell utforming. Photo by Sigmund on Unsplash. Likestillingsloven sier at det digitale læringsmiljøet skal være utformet slik at det er tilgjengelig for flest mulig. Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Universell utforming. Oversikt November 2010 . Denne anvisningen gir en innføring i begrepet universell u t forming. Den belyser strategi, prinsipper og begrepsinnhold og går inn på bakgrunn, ideologi og hensikten med begrepet. Anvisningen refererer også i korte trekk innholdet i lov- og forskriftsverket på området Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord Begrepet universell utforming begynner å bli mer kjent i IKT- bransjen, men det er fortsatt et stort behov for kunnskap, effektive metoder og verktøy for å oppnå̊ dette. Universell utforming av IKT forutsetter at løsningen er både teknisk tilgjengelig og bruker­vennlig for flest mulig

 • Cucumber song lyrics.
 • The golden compass movie.
 • Dra streck mellan siffror.
 • Karmøy kulturskole priser.
 • Hvordan er fossilt brensel lagret i sedimenter.
 • Best cameras on a budget.
 • Amazon glitzerknete.
 • Background parallax image.
 • Stephen hawking google translate.
 • Dingo 2 polizei.
 • Bilder strand sellin rügen.
 • Hvorfor heter det grønn stær.
 • Hvordan antar forskerne at forholdene på jorda var da livet oppstod.
 • Welches wort geht auf einen persischen statthalter zurück? mausoleum.
 • Greptabell waldhorn.
 • Hattie visible learning.
 • Alpenüberquerung e5 zelten.
 • Sleepy hollow season 3.
 • Olympisk stadion berlin.
 • Nylonsokk gnagsår.
 • Angst vor port legen.
 • Kochkurs fulda 2017.
 • Finn svindel sms.
 • Wie sind briten.
 • Speeddaten oost vlaanderen.
 • Metalldør med glass.
 • Netter's anatomy flashcards.
 • Nytt kulturhus steinkjer.
 • Carousel.
 • Hvor mange kalorier forbrenner man ved å gå på fjellet.
 • Pokemon rubin himmelsturm cheat.
 • Kleingruppenreisen 2018.
 • Avatar legenden om aang episode 2.
 • El patron liquid.
 • Livslinjen.
 • Ankylosaurus norsk.
 • Hvorfor er musikk viktig for barn.
 • Billig kebab oslo.
 • Rückmeldefrist uni tübingen.
 • For mye væske i hjernen.
 • Brødrene grimm imdb.